Prospectus

nl en

Clinical problems: Observation, Reflection, Action

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

In dit blok worden diverse vraagstukken behandeld vanuit diverse disciplines: oogheelkunde, dermatologie, endocrinologie, sociale geneeskunde, gezondheidseconomie en ethiek en recht. In de eerste weken van het blok worden de basisprincipes van de verschillende disciplines behandeld, die nodig zijn om de vraagstukken zoals in het raamplan verwoord te analyseren. In de laatste weken van het blok wordt aandacht besteed aan multidisciplinaire karakter van de verschillende disciplines waarbij de raakvlakken tussen de klinische vakken onderling, maar ook de raakvlakken met de sociale geneeskunde, ethiek en recht en gezondheidseconomie geïllustreerd worden. Klinisch redeneren komt uitgebreid aan de orde. Tevens vormt de juridische en ethische context van het medisch handelen een belangrijk onderdeel.

Leerdoelen

De student:

 1. Kan de klinische uiting van een bepaald aantal vraagstukken/ziektebeelden beschrijven en verklaren vanuit de verworven pathofysiologische, anatomische en/of biochemische basiskennis (Medisch deskundige)
 2. Kan een diagnostisch plan maken voor een papieren patiëntencasus, inclusief de pathofysiologie en epidemiologie (Medisch deskundige, Academicus)
 3. Kan een behandelplan opstellen, inclusief farmacotherapie, pathofysiologisch onderbouwd, voor een papieren patiëntencasus, volgens de 6-step methode (Medisch deskundige)
 4. Kan een sociaal-geneeskundige casus analyseren en uitwerken aan de hand van de basisprocessen (w.o. epidemiologische analyse) en benaderingswijzen binnen de public health en de sociaal-geneeskundige specialismen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker, Academicus)
 5. Kan beredeneren op welke wijze arts sociaal-geneeskundigen complementair werken aan en samenwerken met klinisch werkende artsen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker)
 6. Kan verschillende preventieve interventies beoordelen (waaronder een screening),, aan de hand van (volksgezondheid)indicatoren, uitkomsten en testeigenschappen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar, Academicus)
 7. Heeft inzicht in de recente ontwikkelingen en inzichten en controverses over de pathofysiologie van veelvoorkomende vraagstukken en kan discussiëren over de voor- en nadelen van (preventie) leefstijl adviezen en behandeladviezen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar)
 8. Kan een patiëntencasus (met een veel voorkomende aandoening) analyseren op het niveau van de individuele patiënt, rekening houdend met cultuur, sociale context, maatschappelijke gevolgen en relevante regelgeving (Medisch deskundige, Academicus, Beroepsbeoefenaar)
 9. Kan de verschillende maatschappelijke, juridische en ethische contexten en kaders benoemen van de geneeskunde en de invloed van deze kaders op het functioneren van de arts beschrijven; kan de invloed van deze kaders analyseren en benoemen in patiëntencasus met betrekking tot de vraagstukken van dit blok (Beroepsbeoefenaar, Academicus)
 10. Kan zelf een professionele visie vormen over een klinisch ethisch probleem en die visie onderbouwen met argumenten die passen binnen het normatieve kader (ethisch en juridisch) van een Nederlandse arts anno nu (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar)

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

 • E-learnings

 • Hoor- en Responsiecolleges

 • Groepsopdrachten

 • Werkgroepen

 • Werkcollege’s

 • Kennisclips

 • Patiënt demonstraties

Omdat op dit moment nog niet duidelijke is gezien de huidige COVID epidemie of er fysiek onderwijs gegeven kan worden, dan het zijn dat een deel van het onderwijs vervangen gaat worden door een andere werkvormen die ook onderdeel gaan vormen van het blok. Dit zal duidelijk van te voren gecommuniceerd worden.

Toetsing en weging

Formatieve mondelinge tussentoets (pass / fail).

Het eindcijfer van het blok is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Deeltoets Sociale Geneeskunde en Gezondheidseconomie (20%, met aanvullende eis tenminste een 5.0)

 • Werkstuk Ethiek en Recht (15% met aanvullende eis tenminste een 5.0)

 • Eindtoets (65% met aanvullende eis tenminste een 5.0)

De tentamendata zijn beschikbaar op de de roosterwebsite.

Literatuurlijst

 • Volksgezondheid en gezondheidszorg, JP Mackenbach, K Stronks (red.) (6e druk) Reed Business 2012

 • Kumar and Clark’s Clinical Medicine, P Kumar, M Clark (10e druk) 2020 hoofdstukken endocrinologie, diabetes en osteoporose en metabole botziekten

 • Leerboek oogheelkunde, onder redactie van H Tan, BAE van der Pol en JS Stilma (2e druk). Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2017

 • Leerboek Medische ethiek, Ten Have HAMJ, ter Meulen RHJ, van Leeuwen E (4e druk) Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2013

 • Leerboek Gezondheidsrecht, Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE (red.) (3e druk) Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2017

 • Dermatovenereologie voor de eerstelijn, JH Sillevis Smit, JJE van Everdingen, Th M Starink en HE van der Horst (10e druk). Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2017

 • TRC Pharmacology database (Hoofdstuk Endocrinology and Metabolism) – zie kernmedicatie lijst

Aanvullende literatuur

 • Farmacotherapeutisch kompas www.fk.cvz.nl

 • Aanvullend materiaal volgens aanwijzingen op Brightspace/studieopdrachten.

Inschrijven

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie.

De aanmelding voor deeltoets, tentamen en hertentamen verloopt via uSis.

Contact

Mw Dr. M. Snel
Mw Dr. D.P. Touwen

kijken_denken_doen@lumc.nl

Opmerkingen