Prospectus

nl en

Clinical problems in the general practice setting

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

Het laatste blok in het bachelorprogramma behandelt vraagstukken uit de klinische praktijk, uitgaande van de eerste lijn en met name uitgaande van de huisartsenpraktijk. Hierbij wordt de kennis uit eerdere blokken geïntegreerd en toegepast. Aan de hand van weekthema’s wordt het klinisch denken en redeneren in de praktijk verder verdiept, waarbij ruim aandacht is voor de rol die aanvullende diagnostiek (laboratorium en beeldvormend) kan bieden. Er wordt getracht een goede afsluiting van de bachelor te bieden, welke in zijn geheel een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling en een leven lang leren. Het belang van de context, diversiteit en samenwerking wordt belicht en op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan het belang van zinnige en zuinige zorg, de toekomst van de zorg en jullie professionele vorming.

Leerdoelen

· Triage: de student kan bij presentatie van een klacht beoordelen hoe urgent deze klacht is en binnen welke termijn de betreffende patiënt eventueel gezien moet worden. · Initiële DD: de student kan naar aanleiding van een klinische presentatie een DD opstellen van de meest waarschijnlijke diagnosen, gebaseerd op de specifieke klachtpresentatie, geslacht, leeftijd, etniciteit, eventueel bekende voorgeschiedenis en de epidemiologie. · Speciële anamnese: de student is in staat op basis van zijn initiële DD en klachtpresentatie gerichte anamnesevragen te formuleren die onderscheidend zijn t.a.v. de verschillende waarschijnlijkheidsdiagnosen in een specifieke DD · Gericht lichamelijk onderzoek (LO): de student weet welke onderdelen van LO geïndiceerd en onderscheidend zijn bij de verschillende waarschijnlijkheidsdiagnosen in een DD, en hoe de bevindingen daarvan geïnterpreteerd moeten worden. · Gericht aanvullend onderzoek: de student kent de indicaties voor het aanvragen van aanvullend onderzoek (zowel laboratorium als beeldvormend) voor het stellen van een diagnose en is in staat bevindingen daarvan te interpreteren. · Kennis over en toepassing van richtlijnen: de student kent de voor het blok relevante richtlijnen (o.a. NHG-standaarden en LESA) en is in staat deze aanwijzingen te interpreteren en toe te passen in een specifieke casus. · Gebruik maken van context: De student is in staat contextuele informatie als zodanig te herkennen en deze toe te passen in een specifieke casus. · Competenties: aangezien dit blok focust op werken in de praktijk zullen alle CanMed competenties geïntegreerd aan bod komen, inclusief de competentie academicus (lijn AWV). Studenten horen deze te beheersen op eindniveau bachelor.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

E-learnings
Werkgroepen
Hoorcolleges
Patiënt demonstraties
TBL sessies
Responsiecolleges
Practicum Laboratoriumdiagnostiek

Toetsing en weging

De tentamendata, nabesprekingen en inzagemomenten zijn beschikbaar op de roosterwebsite.
Voor nabespreking en inzagemoment; zie Blackboard.

Literatuurlijst

· Diagnostiek van alledaags klachten, TOH de Jongh · Leerboek anamnese, TOH de Jongh, · Fysische diagnostiek, T.O.h. de Jongh · Een arts van de wereld, J Suurmond, 2e editie · NHG-standaarden behandeld in de onderwijsactiviteiten · Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA), behandeld in de onderwijsactiviteiten

Inschrijven

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G3VP@lumc.nl

Opmerkingen

Verplichting
Bijwonen van de 2 werkgroepen en het practicum Laboratoriumdiagnostiek is verplicht. Indien de student niet actief participeert of afwezig is bij 1 van de 2 werkgroepen en/of het practicum laboratoriumdiagnostiek dient volgens de regels van het toetsplan een vervangende opdracht te worden uitgevoerd. De vervangende opdracht bij het niet volgen van een werkgroep vereist over het algemeen meer tijd dan het volgen van de werkgroep zelf. De vervangende opdracht voor het practicum laboratoriumdiagnostiek bestaat uit een essay-opdracht over een diagnostisch dilemma. Alleen bij zwaarwegende reden mag dit worden vervangen. Ook de opdracht professionaliteit is een aanvullende eis, net als het maken van 80% van de EZSOs. Indien niet aan deze aanvullende eisen wordt voldaan, wordt het blokcijfer niet vrijgegeven.

Vaccinatie en labjas
Elke student dient te zijn gevaccineerd tegen Hepatitis B, omdat er wordt gewerkt met humaan bloed.
Het aantrekken van een labjas –indien mogelijk met lange mouwen en zo dit niet mogelijk is zijn korte mouwen ook toegestaan- tijdens het practicum laboratoriumdiagnostiek is verplicht.