Prospectus

nl en

Wetenschappelijk project en masterscriptie

Course
2021-2022

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema's masteropleiding Farmacie.

Beschrijving

Het “Onderzoeksproject” omvat het afsluitende wetenschappelijke project van de master Farmacie. Een unieke kans om in samenwerking met een gespecialiseerde onderzoeksgroep een onderzoek uit te voeren in een door jouw gekozen interessegebied van de farmacie.

Voorafgaand aan de start van het onderzoeksproject dien je een farmaceutisch-(bio)medisch probleem te hebben geïdentificeerd. Tijdens het vak “Onderzoeksvoorstel” formuleer je de vraagstelling(en) en hypothese rondom dit probleem helder en werk je deze uiteindelijk uit tot een concreet onderzoeksvoorstel, waarin je ook beschrijft welke onderzoeksmethodiek je voor het geplande onderzoek wilt gaan gebruiken.

Tijdens het onderzoeksproject ga je dit beoogde onderzoek ook daadwerkelijk uitvoeren in de door jouw gekozen onderzoeksgroep en onder de begeleiding van de project coördinator en eventueel andere begeleiders. Gedurende de verschillende fases van het onderzoeksproject zal je de beoogde onderzoeksmethodiek opzetten/valideren, data met betrekking tot de hoofdvraag verzamelen, de verkregen data analyseren en deze in perspectief plaatsen van je oorspronkelijke hypothese en de reeds bekende literatuur.

De bevindingen van het door jou uitgevoerde onderzoek dienen aan het einde van het onderzoeksproject schriftelijk gecommuniceerd te worden via een master scriptie en via een mondelinge eindpresentatie (in het Engels) aan de collega’s van je gastinstelling. De uitkomsten van het onderzoeksproject zullen daarnaast d.m.v. posterpresentaties gepresenteerd worden aan medestudenten, geïnteresseerde begeleiders en betrokkenen van de opleiding tijdens het afsluitende symposium.

Leerdoelen

 • Een probleem- en vraagstelling te formuleren

 • Een literatuuronderzoek uit te voeren

 • Onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek toe te passen binnen één of meer gebieden van het geneesmiddelonderzoek of farmaceutisch praktijkonderzoek

 • Gegevens op de juiste wijze te verzamelen en te analyseren

 • Verkregen onderzoeksresultaten op een correcte wijze interpreteren en verklaren in relatie tot bestaande literatuur van het vakgebied

 • De uitvoering van eigen onderzoek op een kritische manier evalueren.

 • De bevindingen van eigen onderzoek schriftelijk en mondeling rapporteren.

 • Ethische en morele dilemma’s en daaruit voortvloeiend onprofessioneel gedrag herkennen en daarop reflecteren vanuit de kernwaarden van de professie.

Rooster

Het rooster is project afhankelijk en zal in overleg met de desbetreffende projectcoördinator worden afgestemd.
Er zal tenminste 1 terugkomdag georganiseerd worden, verdere informatie hierover zal bekend worden gemaakt via Brightspace.

Onderwijsvorm

N.V.T.

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het wetenschappelijk project zal opgesteld worden aan de hand van de volgende criteria:

 • Het functioneren tijdens het wetenschappelijk onderzoeksproject (begeleider).

 • Wetenschappelijke scriptie – inhoud (begeleider en opleiding)

 • Wetenschappelijke scriptie – schriftelijke vaardigheden (opleiding)

 • Mondelinge presentatie (begeleider)

Literatuurlijst

Procedures and guidelines Research Proposal, Research Project and Master Thesis (zie Brightspace).
Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Farmacie.onderzoeksproject@lumc.nl

Opmerkingen

Het onderzoeksproject is een belangrijke onderdeel van je wetenschappelijke vorming. Tegelijkertijd geeft het onderzoeksproject de mogelijkheid om verdieping te zoeken in een onderwerp en/of onderzoeksmethodiek waar jouw interesse ligt, dan wel mee bekend wil worden voor het verdere vervolg van je carrière. Begin dus tijdig je zoektocht naar een interessante onderzoeksproject op die manier kan het succes en plezier van je onderzoeksstage vergroot worden.