Prospectus

nl en

Introduction Organization and Worldeconomy

Course
2021-2022

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Organisatiekunde en Strategie

De wereld is in transitie. We zien de uitdagingen elke dag om ons heen en in de media: klimaatverandering, de technologische revolutie, de opkomst van nieuwe economieën
en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw. Deze transformatie, door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin beschreven als de Derde Industriële Revolutie, heeft een grote impact op organisaties.

Om in de toekomst te slagen, moeten managers de middelen en capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om voordeel te behalen en te behouden in een concurrerende markt. De manier waarop organisaties proberen een dergelijk concurrentievoordeel te ontwikkelen, vormt de essentie van hun strategie.

Deze cursus introduceert het concept van strategisch management en organisatiekunde en zal je uitrusten met de vaardigheden en technieken die nodig zijn om een strategie te ontwikkelen en te organiseren om zodoende in te spelen op externe ontwikkelingen. Het college geeft een kernachtig overzicht van alles wat zich binnen en buiten de muren van een organisatie afspeelt en bij het nadenken over de impact van externe verandering op de strategie van een organisatie.

De cursus is opgebouwd aan de hand van het 7S-model van McKinsey. Het model wordt veel gebruikt bij strategische- en verandermanagement. Het model geeft de belangrijkste interne elementen van een organisatie en de relaties daartussen weer.

Na een inleiding waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt geplaatst, staat in de verdere colleges steeds een van de S-begrippen uit het 7S-model centraal, namelijk 1. Strategy, 2. Structure, 3. Systems, 4. Staff, 5. Skills, 6. Style en 7. Shared values.
In elk college wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. We zoeken daarbij naar aansluiting met het werkveld.

Wereldeconomie

In dit vak wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit zal gebeuren door enerzijds enkele economische basisbegrippen te behandelen en anderzijds door in te gaan op het fenomeen globalisering en de invloed van globalisering op de wereldeconomie.
De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere het ontstaan van handel en handelsblokken; wisselkoersen en valutablokken; kapitaalstromen en FDI (foreign direct investment); de rol van de multinational; de rol van de staat; en GPNs (global production networks). Er zal aandacht besteed worden aan verschillende vormen van economische politiek die door landen gevoerd kan worden, alsmede aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Wat zijn de effecten van globalisering, wie worden daar het meest door beïnvloed (positief of negatief) en hoe kan hiermee omgegaan worden?

Leerdoelen

Organisatiekunde: Na afloop van deze cursus heb je de basiskennis voor het analyseren van een organsatie en het ontwikkelen van een strategie aan de hand van bruikbare modellen.

Wereldeconomie: Kennis van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse internationale economie, zoals bestuur, beleid, wisselkoersen, handelsstromen. Inzicht in de onevenwichtigheden en problemen in de wereldeconomie en van het proces van globalisering.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

Organisatiekunde:
Schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen, aan het einde van blok 1;

Wereldeconomie:
Schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen, aan het einde van blok 2.

Weging

  • Deeltoets 1: 50%

  • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat beide deeltoetsen worden afgesloten met een 5,5 of hoger.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Organisatiekunde: Loek ten Berge, Marco Oteman, Johan van Kooten, Inleiding organisatiekunde, 6e druk, 272 blz (Bussum: Coutinho, 2016). EAN: 9789046905234;

  • Economie: D.J. de Jong en C.J. de Lange, Algemene economische basisprincipes (Groningen: Noordhoff, 4e druk, 2018).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

-