Prospectus

nl en

Marketing Management & Culture

Course
2021-2022

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Deze collegereeks is geheel gebaseerd op gebruik van de case-methodiek met als doel te komen tot het schrijven van een marketingplan. De (teams van) studenten krijgen wekelijks een casestudie (ca. 15 bladzijden tekst)te bestuderen. Per case wordt een nota geschreven (ca 8 bladzijden tekst) door een team, komt er een schriftelijke kritiek op deze nota van een ander team en schrijven de overige studenten individueel een A4-tje met hun visie op de case en de nota. De docent rondt de discussie af en geeft daarbij zijn inhoudelijke commentaar op de nota, de kritiek en de discussie. Hij bespreekt tevens de samenhang met de marketingliteratuur m.b.t. de in de case aan de orde komende onderwerpen.

Leerdoelen

Het voornaamste doel van deze collegereeks is dat de studenten leren een marketingplan te schrijven. Kennis, maar vooral begrip en toepassing van marketinganalyses en systematiek van het opstellen van een marketingplan zijn van primair belang. Een belangrijk nevendoel is de bevordering van schrijf- en presentatievaardigheden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Aan het einde van de collegereeks zal een individuele toets worden afgenomen die bestaat uit een business Case.

Weging

Het tentamen heeft een weging van 100%.

Herkansing

Het tentamen kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Philip Kotler & G. Armstrong, Principes van Marketing, 7e druk (Pearson 2017).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

-