Prospectus

nl en

Final Assignment Management, Strategy and Culture

Course
2021-2022

Toegangseisen

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Beschrijving

De eindopdracht behelst een real-life opdracht, waarbij studenten in groepen van drie tot vier studenten voor een bedrijf of organisatie een opdracht gaan uitvoeren. De studenten doen onderzoek naar de strategische keuzes en consequenties van beleid van een zelf gekozen onderneming, in een zelfgekozen regio of land. Idealiter sluit het gekozen bedrijf en de gekozen geografische regio aan bij de BA hoofdprogramma’s van de studenten.

Hierbij gebruiken we de theorie, perspectieven, inzichten en modellen uit de andere vakken van de minor. Daarnaast ga je actief op zoek naar andere literatuur die voor desbetreffende opdracht/vraag relevant is. Op basis van deze literatuur, theorie en van modellen, formuleer je een onderzoeksopzet, die je voor andere studenten presenteert. Zo wordt er een kritische discussie gevoerd over de relevantie van verschillende theoretische modellen en bij welke vraagstelling deze bruikbaar en inzetbaar zijn.

Vervolgens voer je het onderzoek uit aan de hand van verdere desk-research, interviews en/of surveys. Het eindproduct is een paper waarbij er, vanuit marketing- of strategie perspectief, conclusies getrokken kunnen worden, en een advies uitgebracht wordt, waarbij ook de financiële onderbouwing van deze adviezen niet ontbreekt.

De groepjes presenteren het eindpaper aan het eind van het tweede semester. De beste drie presentaties worden uitgekozen voor het eindcongres van de minor.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstelling is dat de student niet alleen leert hoe de theorieën worden toegepast, maar ook dat hij/zij ook kritisch leert te kijken naar die toepasbaarheid van de theorieën, en naar de debatten die daarover worden gevoerd in de literatuur;

 • In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken;

 • In de derde plaats leert de student de informatie zodanig te ordenen dat hij/zij er een goede presentatie (zowel schriftelijke als mondeling) over kan geven.

Rooster

 1. Voor een goede voorbereiding is het noodzakelijk vroeg te beginnen met zoeken naar en selectie van een onderneming of organisatie. Hiertoe zullen er in semester 1, blok 2 drie werkcolleges georganiseerd worden. Data en locatie zullen nog bekend worden gemaakt.
 2. De werkcolleges worden gegeven tijdens het tweede semester. De studenten van de minor worden in 2 groepen gedeeld, welke bij Drs. Vonk werkcollege volgen.
 3. Sommige werkcolleges zullen nader ingevuld worden met coach-afspraken per groep. Tevens zal Knulst MBA op woensdag groepen kunnen adviseren/coachen.

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en coach-afspraken per groep met docent(en).

Toetsing en weging

Toetsing

De studenten schrijven een eindverslag in een groepje.
Aangegeven dient te worden wie welk hoofdstuk heeft/hebben geschreven.

Weging

Er is een uitgebreide weging van de verschillende onderdelen van de Eindopdracht welke tzt met de studenten gedeeld zal worden via Brightspace. Verschillende onderdelen van het eindcijfer zijn oa. de onderzoeksopzet; de analyse, de conclusies, de aanbevelingen, en de eindpresentatie.

Herkansing

De eerste versie van het rapport dient klaar te zijn voor het eindcongres in mei (de datum zal vastgesteld worden door het VIML bestuur).
De herkansing en definitieve versie zal eind mei ingeleverd dienen te worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de eerste versie wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van deze versie plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Alle literatuur die tijdens de Minor in de verschillende vakken gebruikt wordt;

 • De studenten zijn verplicht zelf relevante literatuur (minstens 5 titels) voor hun opdracht te zoeken;

 • Aanvullende literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

-