Prospectus

nl en

Africa History and Anthropology 1: Research in Contemporary Africa

Course
2021-2022

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus leren studenten globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen. Hedendaags Afrika is onderhevig aan snelle veranderingen. De opkomst van nieuwe communicatie technologieën in Afrika is één van de besproken thema’s in dit college. Een andere belangrijke thema is de Afrikaanse diaspora. Daarnaast is er ruimte voor de theorie van antropologie. Hierin worden de koloniale geschiedenis van antropologie in Afrika, alsook actuele debatten over de dekolonisatie van de academia, besproken. Studenten worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de discussies.

Centraal in deze cursus staat de individuele onderzoeksopdracht. Gedurende het semester zullen de studenten zelfstandig een onderzoek van beperkte omvang stap voor stap opzetten en uitvoeren. Verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en empirische studies komen aan bod. Wij willen jullie aan de hand van etnografieën, nieuwe media en mobiliteit meenemen op een zoektocht naar wat de discipline ‘Antropologie’ in en over Afrika kan inhouden.

Leerdoelen

Na deze cursus kunnen de studenten:

Basiskennis en –inzicht:

 • moderne vraagstukken over Afrika en het dekolonisatie debat kritisch benaderen;

 • hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begrippen van Afrika, antropologie, diaspora, verandering en cultuur;

 • hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline antropologie.

 • kennis van en inzicht in academische ontwikkelingen in de bestudering van hedendaags Afrika, waaronder enige kennis van kernbegrippen en methodologie
  Vaardigheden:

 • vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren en deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid

 • op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren

 • onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd schriftelijk, visueel en mondeling uiteenzetten

 • zelf een visueel product maken/editen

 • het geven van mondelinge presentaties, met behulp van visuele middelen

 • actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

 • het geven en ontvangen van constructieve feedback

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege (inclusief bezoeken aan de media hub ivm technische vaardigheden visuele opdracht)

Toetsing en weging

 • Onderzoek en visuele opdracht + essay: 50%

 • Boekbespreking: 10%

 • Actieve participatie tijdens colleges: 10%

 • Presentatie onderzoeksplan: 10%

 • Eindpresentatie: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Als aanvullende eis geldt dat het visueel product en bijhorend essay minimaal voldoende moeten zijn. Voor ATC studenten geldt de aanvullende eis dat de student heeft deelgenomen aan Modules 2 & 3 van het programma ‘Academische Vaardigheden’.

In geval van een onvoldoende eindcijfer kunnen het visueel product en essay worden herkanst. De overige onderdelen kunnen niet worden herkanst. Inzage en nabespreking zijn mogelijk op afspraak.

Literatuurlijst

 • Pitts, Johny (2019) Afropean: Notes from Black Europe. London: Allen Lane (online te koop)

 • Ingold, Tim (2018) Anthropology: Why It Matters. 1 edition. Medford: Polity Press (online te koop)

 • Enkele hoofdstukken uit Thomas Hylland Eriksen (2015) Small Places, Large Issues. An introduction to Social and Cultural Anthropology. Fourth Edition. London: Pluto Press (online beschikbaar via de catalogus van de universiteitsbibliotheek)

 • Geselecteerde artikelen en boekhoofdstukken (zie syllabus)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent:
Dr. Maria Catherina Wilson Janssens (Catherina)
Huizinga gebouw, 1.37
Spreekuur: op afspraak

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing