Prospectus

nl en

Introduction Economic and Social History (ESG)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

De hoorcolleges geven een overzicht van de groei van de Europese economie en de indrukwekkende sociale verschuivingen die plaatsvonden vanaf het einde van de Middeleeuwen tot het heden.
De sociale verhoudingen veranderden ingrijpend, nieuwe groeperingen zoals de burgerij en de arbeidersklasse lieten hun stem horen en door de omvangrijke migratie van het platteland naar de steden ontstond er een nieuwe sociale structuur. Tussen 1500 en 2000 verzevenvoudigde de bevolking van West-Europa (van 57 miljoen tot 388 miljoen inwoners). De totale productie van goederen en diensten nam zelfs toe met een factor 157 (gecorrigeerd voor inflatie), waarbij het grootste deel van de toename plaatsvond tijdens de afgelopen honderd jaar.
De gemiddelde inwoner van Europa is vandaag de dag meer dan twintig keer zo rijk als vijfhonderd jaar geleden. Hoe bestuderen wij een dergelijk indrukwekkend proces van economische groei en sociale transformatie?

We zullen achtereenvolgens behandelen: de economie in Europa in de 15e en 16e eeuw; de economische bloei van de Republiek en de sociale en culturele veranderingen in de 17e eeuw; de Britse economie in de 18e en 19e eeuw en de opkomst van de burgerij en de positie van de arbeidersklasse na de Industriële Revolutie. Ook zullen de sociale ontwrichting en de sociale veranderingen worden behandeld die nieuwe industriële samenleving en de grote migratiestromen veroorzaakten. We zullen tevens aandacht besteden aan de Verenigde Staten, die vanaf ongeveer 1875 het technologische leiderschap overnamen en sindsdien niet meer hebben afgestaan.

Aan het eind van de collegereeks kijken wij naar belangrijke ontwikkelingen in de rest van de wereld.
In de hoorcolleges besteden we veel aandacht aan de debatten die door sociaal-economisch historici worden gevoerd over de aard en de oorzaken van de ontwikkelingen.

Leerdoelen

De student:

  • 1) heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de economische en sociale geschiedenis;

  • 2) kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen in twee deeltoetsen (ieder 50%) met essayvragen waarin beide leerdoelen getoetst worden.

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • K. Davids en M. ‘t Hart (red.), De Wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (2e druk: Amsterdam: Uitgeverij Boom 2017). Het gebruik van de eerste druk uit 2011 is niet toegestaan.

  • Readerteksten: de leeslijst wordt verstrekt op het vaardighedenwerkcollege.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege ESG.