Prospectus

nl en

The Boundaries of Power

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Bij veel verkiezingen daalt het opkomstpercentage en zij die wel opkomen stemmen in toenemende mate op protestpartijen. Zittende regeringen worden keer op keer weggestemd. Is het systeem van parlementaire democratie in een crisis? Voor het eerst sinds lange tijd is er bovendien een zelfbewuste concurrent zoals China die zeer succesvol is, maar geen democratie in westerse zin.

In deze reeks onderzoeken we niet de andere systemen in de wereld, maar andere systemen in de tijd; we concentreren ons op de geschiedenis van politieke legitimiteit in Europa. Legitimiteit is, simpel gezegd, de bereidheid om ook gezag en beslissingen te aanvaarden waarmee je het niet eens bent. Tegenwoordig kunnen we die ons bijna alleen voorstellen op basis van kiesrecht en democratie, maar in het verleden zijn er veel vormen van bestuur of regering geweest die zonder deze kenmerken toch stabiel waren. In het onderzoek van de politieke legitimiteit stellen we aan het verleden drie vragen: (1) Hoe zag in achtereenvolgende periodes het ideaal van legitieme macht eruit? (2) Hoe werd daarbij beargumenteerd dat de macht er was voor de gemeenschap en hoe ontstond een gemeenschappelijkheid met de bevolking? (3) Hoe bleken kritiek en invloed van de bevolking en waar lagen de grenzen van de legitimiteit, hoe ontstonden opstanden en werden die gerechtvaardigd?

Zo gaan we de geschiedenis door van de klassieke Oudheid tot nu. We laten zien waarom bepaalde vormen van gezag in bepaalde situaties goed werkten en ook waarom ze werden bekritiseerd. Zo ontstaat kennis van politieke legitimiteit in de Oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne tijd in Europa. Daarbij vragen we ons ook af wat we kunnen leren van oudere ervaringen. Misschien bevatten ook vormen van legitimiteit zonder democratie lessen waar we wat aan kunnen hebben voor begrip van de huidige situatie.

Leerdoelen

Het college heeft ten doel de studenten inzicht te geven in de wijze waarop vraagstukken van legitimiteit en aanvaarding en contestatie van macht zich in verschillende politieke systemen door de tijd heen manifesteren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van idealen van legitieme macht in West-Europa vanaf de late Middeleeuwen. De kennis en vaardigheden die de student verwerft zijn verwoord in onderstaande leerdoelen.

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 3) De student ontwikkelt analytische vaardigheden.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Kern-college

De student:

 • 4) verwerft kennis van en inzicht in het wereldwijde, vooral Europese geschiedverloop in het bijzonder op het terrein van de politiek;

 • 5) verwerft kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen, in dit geval van de moderne democratie;

 • 6) verwerft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van politieke legitimiteit.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Kerncollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Voor het eindcijfer na herkansing telt van elke deeltoets alleen het hoogste cijfer behaald in het oorspronkelijke tentamen dan wel in de herkansing.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge 1997) 243 pp.

Aan te vullen met deze teksten in de volgorde van behandeling:

 • Mario Ascheri, ‘Beyond the comune: the Italian city-state and its inheritance’, in Peter Linehan & Janet L. Nelson (eds), The medieval world (Londen/New York: Routledge 2001) 451-468 (beschikbaar op Brightspace)

 • Joseph Canning, A history of medieval political thought 300-1450 (Londen/New York 1996) 16-29, 74-81 en 168-173 (beschikbaar op blackboard) Robert M.Kingdon, ‘Calvinism and resistance theory, 1550–1580’ in J.H. Burns and Mark Goldie (eds), The Cambridge History of Political Thought, 1450-1700 (Cambridge 1991), pp. 193-218 (digitaal beschikbaar via UB Leiden)

 • Andy Wood, ‘The place of custom in plebeian political culture: England, 1550-1800’, Social History 22(1997), 46-60 (digitaal beschikbaar via UB Leiden)

 • Jeroen Duindam, Dynasties. A Global History of Power 1300-1800 (Cambridge 2016)
  -eerste deel hoofdstuk 1, pp. 21-57 (tot: ‘Lifecycles’)
  -eerste deel hoofdstuk 2, pp. 87-108 (tot: ‘Concubinage: why so many women?’) (beschikbaar op Brightspace en digitaal beschikbaar via UB Leiden)

 • Margaret Canovan, ‘Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy’, Political Studies (1999) 2-16

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contract onderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.