Prospectus

nl en

Dutch Education as Arena of Identity Politics, 1879-2021

Course
2021-2022

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

We leven in tijden van identiteitspolitiek. Op weinig plaatsen in de samenleving speelt dit zo hoog op als in het onderwijs. Burgerschapsonderwijs en het verplicht leren van het Wilhelmus moeten de nationale cultuur beschermen, terwijl de verontwaardiging hoog oploopt als islamitische of orthodox christelijke scholen traditionele religieuze waarden over blijken te dragen op hun leerlingen. Steeds leeft daarbij het idee van een enkele nationale identiteit, die in het onderwijs uitgedragen zou moeten worden.
Dat idee staat op gespannen voet met de historische ontwikkeling van de onderwijsvrijheid in Nederland. Sinds de Pacificatie van 1917 ligt deze vast in de grondwet waardoor de politiek slechts beperkt kan ingrijpen. Deze vrijheid is sindsdien vooral een middel geweest voor verschillende identiteitsgroepen om hun eigen, sterk uiteenlopende mens- en wereldbeelden op nieuwe generaties over te dragen. Juist in het onderwijs was een eenduidig beeld over burgerschap en nationale identiteit daarom vaak ver te zoeken.
In dit college gaan studenten op zoek naar verschillende waardenpatronen die in het onderwijs in de twintigste eeuw een plek kregen, en de conflicten die zij opleverden. Ze krijgen inzicht in de veranderde posities die historici innamen in onderwijsdiscussies, en zij leren zichzelf te positioneren in het historiografisch debat. Ook denken ze na over het belang daarvan voor de vraagstukken in het onderwijs van vandaag.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort:
  staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) kan de Nederlandse invulling van de onderwijsvrijheid duiden als een gevolg en een uiting van de Nederlandse politieke cultuur sinds 1879;

 • 9) heeft inzicht in de veranderde opstellingen van historici in de twintigste eeuw m.b.t. dit onderwerp;

 • 10) is in staat om op een deelterrein zelf hierover historiografisch onderzoek te doen;

 • 11) kan actuele politieke debatten rond onderwijsvrijheid in hun historische context plaatsen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 11

 • Mondelinge presentatie en opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1, 3-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie en opdrachten: 20%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Titels worden t.z.t. bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft. Vooruit bestuderen is niet noodzakelijk.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.