Prospectus

nl en

Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 1a.
Studenten Oude Nabije Oosten Studies met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau die hun taalkennis willen vergroten, zijn toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’). Voor colleges waarin vooral Griekse literatuur wordt gelezen, wordt hun gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2.

Beschrijving

In de colleges Grieks taalverwerving 1 en 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Daarnaast leren studenten een basisvocabulaire en de belangsrijkste onregelmatige werkwoordsvormen (stamtijden).
De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie verhalende en betogende teksten uit redenaars (Lysias, Antiphon) en Plato.
De deelnemende studenten worden op basis van een diagnostische toets aan het begin van het semester in twee groepen ingedeeld. Groep ‘B’ werkt eerst de methode Grieks voor Iedereen in versneld tempo door en leest in blok 2 een selectie uit de redevoeringen van Lysias. Groep ‘C’ werkt met de Syllabus Griekse Grammatica en leest in blok 1 de eerste redevoering van Lysias (uit de Syllabus Lysias).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • een gedegen basiskennis van taalkundige kenmerken van het Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling, syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • basiskennis van het Griekse vocabulaire en van de stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • Attisch Grieks proza te lezen en te vertalen: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof;

 • open vragen te beantwoorden over grammaticale en syntactische verschijnselen in de gelezen Griekse teksten en over de inhoud van de gelezen literatuur. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Groep B
Tussentoets
Grieks voor Iedereen: gelezen tekst, met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, vocabulaire en stamtijden; stukje niet-voorbereide vertaling (30 %)

Eindtoets
Grieks voor Iedereen: Gelezen tekst met vragen van inhoudelijke én grammaticale aard, woorden en stamtijden; stukje niet-voorbereide tekst (70 %)

Groep C
Tussentoets
take home (a) korte vertaling niet-voorbereide tekst (b) passage gelezen tekst met vragen over inhoud, grammatica, vocabulaire en stamtijden (30 %)

Eindtoets
Onderdeel Grammatica, met Klankleer, Benoeming Werkwoordsvormen, Stamtijden, Syntaxis en Vocabulaire (35 %)
Onderdeel Tekst, met vertaling en vragen gelezen stof, ongeziene vertaling (35 %)

Weging

Groep B:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met (ii) als aanvullende eis dat het deelcijfer voor de eindtoets voldoende moet zijn.

Groep C:
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met (ii) als aanvullende eis dat de deelcijfers voor de eindtoets gezamenlijk voldoende moeten zijn.

Herkansing

Groep B: Beide deeltoetsen kunnen zo nodig apart herkanst worden.

Groep C: De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Het tentamen zal worden nabesproken tijdens een van de colleges van de cursus Grieks Taalverwerving 2.

Literatuurlijst

 • Michel Buijs en Adriaan Rademaker, Grieks voor iedereen: Van Alfa tot Xenophon in 24 lessen (Readeronline) (B-groep)

 • Syllabus Grieks Grammatica (Readeronline) (C-groep)

 • Syllabus Lysias (Readeronline) (C-groep)

Beide groepen:
De belangrijkste woordenboeken Grieks-Nederlands of Grieks-Engels zijn online te raadplegen op logeion.uchicago.edu en woordenboekgrieks.nl (nog niet compleet). Indien je voorkeur uitgaat naar een papieren editie, kun je denken aan

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).
  De groepsindeling wordt zo snel mogelijk tijdens de introductieweek in september bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.