Prospectus

nl en

Grieks proza: Plato

Course
2021-2022

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het eerste jaar van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Het college is eveneens toegankelijk als keuzevak voor studenten die de taalverwervingscolleges Grieks in het eerste semester gevolgd hebben.

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 1/2/3.

Beschrijving

Lectuur van de Gorgias van Plato, in het Grieks en in vertaling. In aansluiting bij de taalverwervingsblokken wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke semantische, syntactische en pragmatische aspecten van een tekst in Attisch-Grieks proza.

Diverse problemen die zich voordoen bij de interpretatie van de tekst worden besproken, mede aan de hand van een selectie uit gangbare commentaren. Aan de orde komen Socratische literatuur, de dialoogvorm, de presentatie van sofistiek en retorica, de historische Gorgias, opvattingen over recht en onrecht, hedonisme, het verschijnsel ‘macht’ en de rol van mythen in Plato.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van een specifieke vorm van Attisch proza. (I.i; II.i/iii);

 • ontwikkelt verdere kennis van de semantische en pragmatische aspecten van de tekst aan de hand van termen en frasen met ethische implicaties, modi en partikels. (I.i/vii; II.iii);

 • beschikt over kennis van kenmerken van de sofistiek/retorica, Socratisch gedachtengoed en van Plato’s filosofie (aanvullend op het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1) en

 • is in staat de specifieke kenmerken van de Platoonse dialoog te onderscheiden en te relateren aan de doelstellingen van het genre. (I.ii/iv)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van verschillende (Engelse, Franse, Duitse) commentaren en hiervan mondeling en schriftelijk blijk te geven (II.i/mondelinge en schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van het Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Plato (II.ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Deeltoets 1: Een kort essay (600-900 woorden) over de Gorgias as geheel met aandacht voor een specifiek thema (15% van het eindcijfer);

 • Eindtoets: vertaling gelezen stof met tekstvragen (35%), essayvragen (20%); vertaling ongelezen stof (30%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat de eindtoets met een voldoende wordt afgesloten.

Herkansing

Bij een onvoldoende voor Deeltoets 1 (essay) moet een nieuwe, verbeterde versie van het essay worden ingeleverd; voor dit onderdeel kan, bij herkansing, ten hoogste een 6.0 behaald worden.

Bij een onvoldoende voor de eindtoets moet het geheel herkanst worden, met uitzondering van Deeltoets 1 (essay): een voldoende voor dat onderdeel blijft staan.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Plato, Gorgias. ed, E.R. Dodds, Oxford 1969, paperback 1990

 • Engelse vertaling, bijvoorbeeld Plato, Gorgias, transl; Robin Waterfield, Oxford 1994.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden:

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing.