Prospectus

nl en

Excursion seminar Rome

Course
2021-2022

Toegangseisen

De volgende vakken dienen te zijn afgerond:

 • Freshman’s Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

 • Tenminste één BA2-werkcollege

Raadpleeg hierover de meest recente Onderwijs en Examen Regeling

Beschrijving

De werkgroep vormt de verplichte voorbereiding op de excursie naar Rome in 2022. In de werkgroep maak je kennis met de architectuur en kunst van Rome vanaf de Oudheid tot de moderne tijd en verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Centraal staat de vraag hoe de Romeinse Oudheid maatgevend is geweest voor de kunst en architectuur van de eeuwen daarna. Ter voorbereiding van de excursie schrijf je een werkstuk over een zelfstandig gekozen onderwerp en werk je in groepjes aan de reisgids waarin de gebouwen en objecten die we in Rome gaan bezoeken beschreven staan. In Rome bezoeken we onder meer het Pantheon, de Capitolijnse en Vaticaanse musea, het museum in de thermen van Diocletianus, de Via Appia en belangrijke vroegchristelijke complexen als de catacomben van S. Sebastiano, de S. Agnese en de S. Stefano. Verder gaan we naar de belangrijkste kerken van Rome en kijken we naar het werk van Bramante, Rafael, Michelangelo, Borromini en Bernini, en ook de ingrepen van Mussolini zullen onze aandacht krijgen.

Het werkcollege bestaat uit inleidende colleges van de docent en referaten van de deelnemende studenten. De excursie zelf wordt gevormd door een meerdaagse reis naar Rome, met een regulier dagprogramma tussen ca. 09.00 en 17.00 uur, waarvan echter in uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden.

Leerdoelen

 • Studenten verdiepen zich zelfstandig in een onderwerp dat gerelateerd is aan het excursiedoel (= Rome) in een kunstvorm naar keuze (architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst of kunstnijverheid). Zij tonen aan daarbij gebruik te kunnen maken van het kunsthistorische apparaat, met toepassing van kennis van technische en materiële aspecten, vanuit invalshoeken als vorm, inhoud en functie op de bestudeerde kunstwerken.

 • Studenten verwerven kennis over, en inzicht in, de specifieke geschiedenis van de kunstproductie in Rome, met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen de diverse kunstdisciplines, en zij verwerven deskundigheid in het naar tijd en plaats determineren van representatieve objecten van de kunstgeschiedenis van Rome.

 • Studenten leren in de praktijk van het kunsthistorisch onderzoek duidelijk te maken dat en hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis zinvol op elkaar betrokken kunnen worden.

 • Studenten leren een eigen onderzoek te presenteren op een wetenschappelijk niveau: mondeling in een door PowerPoint ondersteunde presentatie van max. 15 minuten en een referaat op locatie, en schriftelijk in een paper van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuurlijst.

 • Studenten werken gezamenlijk aan een excursie reisgids en de organisatie van de excursie.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

Je eindcijfer wordt bepaald door drie deelcijfers:

 1. Het cijfer van de opdrachten 3 (Michelangelo groepsopdracht), 4 (gevelbeschrijving) en 6 (referaat van 20 minuten)
 2. Referaat in en aandeel reisgids Rome
 3. Cijfer van je uiteindelijke werkstuk

Weging

 1. Het cijfer van de opdrachten 3 (Michelangelo groepsopdracht), 4 (gevelbeschrijving) en 6 (referaat van 20 minuten) : 10% + 10% + 5% = 25%
 2. Referaat in en aandeel reisgids Rome = 15%
 3. Cijfer van je uiteindelijke werkstuk = 60%

Het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan. Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).

Herkansing

Het afsluitend werkstuk kan bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 15 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Nader op te geven, is afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Inschrijven

In verband met het tijdig reserveren van overnachtingen ter plaatse, ontvangen studenten in de loop van het eerste semester bericht over de aanmeldingsprocedure voor Rome of Berlijn. Zij zullen gevraagd worden zich aan te melden via de studiecoördinator. Plaatsing is pas definitief als aan alle ingangseisen is voldaan. Het is mogelijk dat een werkgroep vol zit en niet alle studenten mee kunnen naar de bestemming van hun eerste keuze. Na bevestiging van de studiecoördinator zal de onderwijsadministratie de student aanmelden in uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Berlijn en Rome. Studenten kunnen een voorkeur aangeven.

 • De excursie vindt (onder voorbehoud) plaats tussen 13 tot en met 20 juni 2022.

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • Per persoon is er een excursievergoeding. De hoogte van dit bedrag wordt nader bekend gemaakt. Let op, studenten moeten er rekening mee houden dat er ook eigen kosten gemaakt moeten worden (o.a. bijdrage aan vliegreis, verblijf, eten, et cetera)

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.