Prospectus

nl en

BA Thesis Art History

Course
2021-2022

Toegangseisen

Succesvolle afronding van:

 • De propedeuse Kunstgeschiedenis

 • Twee BA2-werkcolleges

 • Perspectieven op kunsthistorisch onderzoek*

Beschrijving

De BA-scriptie voor kunstgeschiedenis wordt geschreven binnen kleine thematische werkgroepen. Binnen deze werkgroepen doen studenten hun eigen onderzoek. Er zijn vier werkgroepen, elk rondom een overkoepelend thema. Studenten kiezen een onderzoeksonderwerp dat past bij een van deze thema’s. Het startpunt voor ieders onderzoek is een object. Door middel van de onderzoeksvraag relateert de student dit object aan het thema.
De thematische groepen komen meerdere keren bij elkaar. Door peer review helpen studenten elkaar om hun onderzoeksvraag aan te scherpen. Daarnaast geeft de begeleider zowel collectief als individueel feedback. Bovendien leren de studenten stapsgewijs en volgens vooraf vastgestelde deadlines hun scriptie te schrijven.

In de loop van periode 2 worden de thema’s bekend gemaakt. Studenten hebben vervolgens enkele dagen om hun voorkeur voor een thema kenbaar te maken en die keuze te motiveren. Op basis van het thema van hun voorkeur worden studenten in een van de thematische groepen ingedeeld. Om te zorgen voor een evenredige verdeling over de werkgroepen is het mogelijk dat studenten in een andere themagroep worden ingedeeld. De indeling van de werkgroepen wordt ruim voor het Kerstreces bekend gemaakt. Half januari levert elke student een eerste aanzet voor een onderwerp van onderzoek in bij de toegewezen begeleider.

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het zoeken naar een geschikt onderzoeksobject, het formuleren van een geschikt onderwerp van onderzoek, het gebruik van relevante literatuur, het formuleren van een onderzoeksvoorstel, het becommentariëren van onderzoeksplannen van anderen, het aanpassen van het eigen onderzoeksvoorstel en versies van de scriptie, enz.

Leerdoelen

 • Studenten leren onder academische supervisie om zelfstandig een kunsthistorisch onderzoek uit te voeren.

 • Studenten leren de relevante theoretische en methodische kaders zelfstandig toe te passen.

 • Studenten leren een duidelijke onderzoeksvraag en deelvragen te formuleren die te beantwoorden zijn binnen het bestek van een academisch artikel van 6000 woorden.

 • Studenten leren geschikte literatuur te verzamelen waarmee de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

 • Studenten leren op basis van het eigen onderzoek een conclusie te formuleren.

 • Studenten leren met elkaar samen te werken.

 • Studenten leren het proces en de uitkomsten van hun eigen onderzoek te verwoorden in een academisch artikel met een omvang van 6000 woorden (+/-5%).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing en weging

 • BA-scriptie (100%)

De eindversie van het werkstuk dient te worden ingediend via Turnitin op Blackboard. Studenten maken afspraken met hun begeleiders over het al dan niet aanleveren van hun werk op papier.
Tijdens de werkgroepbijeenkomst zullen er ‘knock out criteria’ (minimum eisen waaraan iedere BA-scriptie moet voldoen) worden besproken.

Herkansing

Studenten die hun definitieve versie inleveren op de vastgestelde tentamendatum, kunnen hun BA-scriptie herkansen op de herkansingsdatum. Studenten die hun BA-scriptie niet inleveren op de tentamendatum, doen dit op de herkansingsdatum.
Als de scriptie op de herkansingsdatum niet voldoende is, dienen studenten in het nieuwe studiejaar opnieuw te starten met het schrijven van hun BA-scriptie . Zij kiezen dan opnieuw voor een thematische werkgroep met een nieuw onderwerp.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Samen te stellen door de student zelf, aan de hand van het gekozen scriptieonderwerp.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, kun je terecht bij de docent die in de rechter informatiebalk vermeld staat.

 • Voor vragen over inschrijving, toelating etc, neem contact op met de onderwijsadministatie Arsenaal

Opmerkingen

Zie ook de Website