Prospectus

nl en

Seminar Ancient Near East Studies 3

Course
2021-2022

Toegangseisen

Seminar oude Nabije Oosten Studies 2 en afgerond tweede jaar.

Beschrijving

Hoorcolleges, tekstlectuur en discussie met betrekking tot een nog bekend te maken onderwerp. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen, methoden en de verschillende discussies die de wetenschap over dit onderwerp voert.
De colleges bestaan uit een combinatie van een hoorcollege en een groepsdiscussie. In hoorcolleges reiken de docenten een kader aan. Deze worden afgewisseld met discussiebijeenkomsten over een aantal wetenschappelijke artikels en/of primaire bronnen. Actieve participatie van alle studenten aan de discussie is vereist.
In het kader van het seminar werken de studenten aan een paper (3.000 woorden). De paper biedt een evaluatie van een zelfgekozen onderwerp gerelateerd aan het thema van het seminar. De stof van hoorcolleges, discussies, en de opgegeven literatuur of bronnenmateriaal worden (voor zover relevant) besproken en gewogen. Een voorlopige, mondelinge presentatie van het paper vindt plaats an het einde van de onderwijsperiode.

Leerdoelen

Mondelinge presentatievaardigheden 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken d. dat gericht is op een specifieke doelgroep 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied 3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie 4. een discussie modereren

Samenwerkingsvaardigheden 1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties 2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt 3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen

Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden 1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken 2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid 3. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken 4. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren 5. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden

Schriftelijke presentatievaardigheden 1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken 2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werrkcollege. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Toetsing en weging

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:

30% presentatie (tijdens het afsluitende symposium)
70% werkstuk

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld

Inschrijven

uSis

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen