Prospectus

nl en

Cross-media Journalism Research

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

De praktijkgerichte Crossmediale Onderzoeksweken (CMOW) staan in het teken van voorbereiding op de journalistieke arbeidsmarkt. Ze vinden plaats in de eerste week van september en de vier weken van januari. Dit zijn intensieve weken waarin de studenten voltijds aan de slag gaan vanuit de newsroom op de universiteit.

Studenten werken tijdens de CMOW aan een (crossmediaal) portfolio. Studenten kiezen een eigen expertise die ze willen ontwikkelen en werken daar fulltime aan. Zo bouwen ze een persoonlijk journalistiek portfolio op waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke stage- en arbeidsmarkt.

In de eerste week in september ligt de nadruk op het nadenken over een eigen specialisatie en het volgen van een aantal workshops, onder meer over interviewen en journalistiek schrijven. Studenten gaan aan de slag met het opbouwen van een netwerk aan relevante bronnen. Ook werken ze aan hun eerste productie: een interview. Dit wordt gepubliceerd op de website Queester.nl, waar elke student een eigen profielpagina krijgt.

In de tweede periode, in januari, gaat de aandacht allereerst uit naar het ontwikkelen van journalistieke onderzoeksvaardigheden, door factcheckopdrachten uit te voeren. Daarnaast staat deze periode in het teken van het aanscherpen van de journalistieke vaardigheden die nodig zijn voor het zelfgekozen journalistieke profiel. Daarvoor krijgen de studenten de mogelijkheid om specifieke workshops te volgen (bijvoorbeeld over datajournalistiek, video, fotografie explaineranimaties). Deze vaardigheden zetten studenten in voor het maken van innovatieve factcheckproducties die online gepubliceerd worden.

De studenten gaan tijdens de CMOW zelfstandig – maar ook in groepsverband - aan de slag met het opbouwen van een netwerk van bronnen, het afbakenen van hun expertise en het bepalen van strategieën voor research, interviews en productie en het bepalen van invalshoeken en presentatievormen. Ze zullen hun eigen expertise, kennis en netwerk moeten ontwikkelen om factcheckonderzoeken op te zetten dat zij vervolgens verwerken tot een multimediaal journalistiek product (in tekst, geluid, beeld en/of video).

De nadruk ligt in de CMOW op het ontwikkelen van vaardigheden die studenten kunnen gebruiken als ze op stage gaan en waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke arbeidsmarkt.

Inhoudelijk sluit dit vak aan bij de vakken Factchecken en New Media & Society uit het eerste semester.

Leerdoelen

Na afloop van Crossmediale Onderzoeksweken zijn studenten in staat zowel zelfstandig als in redactieverband journalistiek onderzoek te verrichten en vanuit inhoudelijke kennis en een door henzelf aangelegd netwerk van bronnen, producties te verzorgen die aan professionele maatstaven voldoen.

Studenten:

● ontwikkelen een eigen professionele expertise en set van vaardigheden waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke arbeidsmarkt;

● kunnen kennis over en gebruik van bronnen, multimediale en interactieve technieken op professionele wijze toepassen in de journalistieke praktijk;

● zijn in staat zelfstandig afwegingen te maken over de ethische kwesties die een journalist in de praktijk tegenkomt en daarnaar te handelen;

● zijn in staat hun inhoudelijke kennis van een onderwerp te vertalen naar concrete onderwerpen voor journalistieke producties, die te voorzien van een duidelijke invalshoek en vervolgens te presenteren conform de journalistieke genreconventies;

● zijn in staat hun werk zo te plannen dat de productie klaar is voor de gestelde deadline.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Redactiepracticum met gastsprekers en workshops.

Toetsing en weging

Toetsing

  1. Verantwoording van het gekozen journalistieke profiel en de gemaakte producties;
  2. De gemaakte journalistieke producties.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand op basis van de deelcijfers voor de journalistieke producties.

Herkansing

Als het eindcijfer onvoldoende is, kan je je verantwoording of een of meer producties verbeteren om tot een voldoende eindcijfer te komen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

n.v.t.