Prospectus

nl en

The murder and its aftermath. The Holocaust and the Netherlands, 1940 to the present

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De deportatie en vernietiging van de joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Duitse Bezetting is ongetwijfeld het grootste drama uit de moderne vaderlandse geschiedenis. Een drama dat, zoals iedere krantenlezer weet, een slagschaduw heeft geworpen op het naoorlogse Nederland. Hoe verliep de shoah in Nederland? Hoe is te verklaren dat zoveel Nederlandse joden werden gedeporteerd? Wat dachten en deden de omstanders? Hoe verliepen de verwerking, herdenking en geschiedschrijving?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verkrijgt kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Holocaust in het algemeen en de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Duitse bezetting in het bijzonder.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijke toets met open vragen

 • Deeltoets 2: schriftelijke toets met open vragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen:

 • Peter Hayes, Why? Explaining the Holocaust (New York: Norton, 2017).

In kopie beschikbaar:

 • Romijn, Peter, ‘De oorlog’, in: J.C.H. Blom e.a. red., Geschiedenis van de Joden in Nederland, (Amsterdam 2017) 360-406;

 • Pim Griffioen & Ron Zeller, ‘Comparing the persecution of the Jews in the Netherlands, France and Belgium, 1940-1945; similarities, differences, causes’ in: The persecution of the Jews in the Netherlands, 1940 1945 (Amsterdam 2012) 55-92;

 • Marnix Croes, ‘The Holocaust in the Netherlands and the rate of Jewish survival’, Holocaust and genocide studies: an international journal vol. 20 (2006), afl. 3 (Winter), p. 474-499;

 • Nele Beyens, ‘Incomprehension, fear, uncertainty and impotence: the Dutch government-in-exile confronted wit the persecution of the Jews’ in: Jan Láníček & James Jordan red., Governments-in-exile and the Jews during the Second World War (Londen 2013) 241-260;

 • Bart Wallet, ‘Tussen marge en centrum. Joden in naoorlogs Nederland’ in: J.C.H. Blom e.a. red., Geschiedenis van de Joden in Nederland, (Amsterdam 2017) 407-486;

 • Bart van der Boom, ‘Defiant Danes and indifferent Dutch? Popular convictions and deportation rates in the Netherlands and Denmark, 1940-1945’ in: Christina Morina & Krijn Thijs ed., Probing the limits of categorization, The bystander in Holocaust history (New York 2019) 206-223;

 • Idem, ‘”The Auschwitz Reservation”: Dutch Victims and Bystanders and Their Knowledge of the Holocaust’, Holocaust and Genocide Studies 31, no. 3 (2017) 385–407;

 • Idem, ‘Indifference? Dutch Bystanders and the Persecution of the Jews in the Netherlands’, Yad Vashem Studies 45, no. 1 (2017) 101–128.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.