Prospectus

nl en

International Marketing

Course
2021-2022

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Marketing is als academisch vak relatief nog een jonge discipline. Pas rond 1960 drong het inzicht door dat wetenschappelijke inzichten de marketing managers moeten helpen om hun organisatie optimaal aan te sturen. In het onderdeel marketing zal allereerst worden ingegaan op de betekenis van marketing en het onderscheid tussen strategische en tactische marketing. De onderdelen van een marketingplan komen aan de orde, waaronder de SWOT-analyse, segmentatie, doelmarktkeuze en positionering. Omdat veel marketingbeslissingen gebaseerd dienen te worden op de uitkomsten van marktonderzoek zal ook dat onderwerp besproken worden. Na aandacht voor het consumentengedrag wordt overgegaan tot de behandeling van segmentatie en doelmarktbepaling als belangrijke keuzes die ten grondslag dienen te liggen aan het formuleren van het voeren beleid ten aanzien van de marketing-instrumenten. Afgesloten wordt met de behandeling van enige strategische beslissingen in het kader van internationale marketing; hiertoe behoren onder andere landenkeuze, entreestrategieën en overwegingen rond standaardisatie dan wel adaptatie.

In een aantal colleges wordt afzonderlijk stilgestaan bij het onderwerp cultuur. Na een verkenning van de diverse bestaande opvattingen over wat onder cultuur kan of dient te worden verstaan, wordt met name aandacht geschonken de invloed die cultuur heeft (of dient te hebben) op het beleid van een onderneming. Er wordt ingegaan op het werk van twee belangrijke Nederlandse auteurs op dit terrein, te weten Hofstede en Trompenaars.

Vanzelfsprekend zal kennis en inzicht omtrent cultuur en culturele verschillen zijn gevolgen moeten hebben voor (o.a.) het te voeren marketingbeleid.

Leerdoelen

 • inzicht krijgen in het het creëren van waarde voor klanten om in ruil daarvoor waarde van klanten te ontvangen;

 • een klantgerichte marketingstrategie ontwikkelen;

 • analyseren en beoordelen van een marketingstrategie;

 • nieuwe marketingtechnologieën mobiliseren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Individueel schriftelijk tussententamen (toetsweek oktober);

 • Individueel schriftelijk tentamen (toetsweek december).

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt de eis dat beide deeltoetsen worden afgesloten met een 5,5 of hoger.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Philip Kotler & G. Armstrong, Principes van Marketing, 7e druk (Pearson 2017).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

-