Prospectus

nl en

Nationalism since 1945

Course
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Na 1945 werd geëxalteerd nationalisme geassocieerd met fascisme, geweld en discriminatie en was het nauwelijks acceptabel om jezelf als nationalist te profileren, althans in Europa. Buiten de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld leek politiek nationalisme zich te beperken tot enkele probleemgebieden in de periferie, zoals Baskenland en Noord-Ierland. Niettemin beschouwden alle bestaande staten zich als natiestaten, terwijl politieke leiders als De Gaulle, Thatcher en Ceaucescu een onmiskenbaar nationalistisch beleid voerden. Nationalisme uitte zich ook op vreedzame wijze in internationale sportevenementen en het Eurovisie songfestival. Ook in banale vormen was nationalisme alomtegenwoordig. Auto’s, gerechten en muziek werden routinematig naar ‘nationaliteit’ ingedeeld: Duitse auto’s, Hongaarse goulasch en Franse chanson. De Val van de Muur leek een nieuwe periode van geëxalteerd nationalisme in te luiden, vooral in Oost-Europa, waar een burgeroorlog uitbrak in Joegoslavië en de Sovjetunie uiteenviel. Maar rond de milenniumwisseling groeide het nationalisme ook in West-Europa en uitte zich vooral in een hernieuwde aandacht voor nationale identiteit en de groei van populistische bewegingen.

In het eerste deel van het college zullen we ingaan op de geschiedenis van het nationalisme na 1945, waarbij ontwikkelingen in Europa centraal zullen staan. Alle studenten geven halverwege het college een korte presentatie over de primaire bronnen op basis waarvan ze hun werkstuk willen schrijven. In de tweede helft van het semester presenteren de studenten alvast de eerste bevindingen van hun eigen onderzoek over een (in overleg met de docent) zelf gekozen onderwerp en op basis van probleemgestuurd bronnenonderzoek.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht verworven in de ontwikkeling van het nationalisme na 1945;

 • 10) heeft inzicht verworven in nationaliseringsprocessen vanaf 1945;

 • 11) heeft kennis opgedaan van de verschillende historische benaderingen om nationalisme en natievorming te bestuderen;

 • 12) heeft kennis opgedaan in de verschillende methoden om bronnen gerelateerd aan nationalisme en natievorming te identificeren en te analyseren;

 • 13) heeft kennis opgedaan van een in overleg zelf te kiezen casus.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-8, 12-13

 • Entreetoets (take-home toets over het boek van Gerrits, in te leveren in week 1)
  getoetste leerdoelen: 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 13

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 3, 6-12

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Entreetoets:10 %

 • Referaat: 10 %

 • Participatie: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

André Gerrits, *Nationalism in Europe since 1945 (Basingstoke 2016).

Over dit boek krijg je van tevoren via Brightspace een takehome opdracht (als entreetoets) die tijdens het eerste college ingeleverd moet worden.

De resterende literatuur zal via Brightspace beschikbaar gemaakt worden.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Op het eerste college worden de studenten geacht een take-home toets over de verplichte literatuur (boekje van Gerrits) in te leveren; informatie over de opdracht wordt van tevoren op Brigthspace bekend gemaakt.