Prospectus

nl en

Bachelor Project/Bachelor class

Course
2021-2022

Toegangseisen

Om mee te mogen doen aan de Bachelorklas, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De propedeuse Informatica, Bioinformatica of Informatica & Economie is behaald; en

  • Aan het begin van het voorjaarssemester van het huidige academisch jaar (dat wil zeggen medio januari 2021) zijn er minstens zesenzestig (66) EC's behaald aan vakken uit de jaren twee en drie van de studie (waarvan minstens zestig (60) EC's aan Informaticavakken; voor studenten Informatica & Economie: de Rotterdamse vakken en de integratievakken tellen hierbij mee; voor studenten Bioinformatica: de biologievakken tellen hierbij mee; minorvakken tellen voor deze 60 punten niet mee); en

  • Er ontbreken op dat moment hoogstens twee van de vakken uit het vierde semester van de studie.
    In uitzonderingsgevallen kan de desbetreffende studieadviseur toestemming geven om mee te doen als aan de tweede of derde voorwaarde niet geheel voldaan is.

Beschrijving

Studenten die hun bachelorproject willen doen moeten deelnemen aan de bachelorklas.
In de bachelorklas wordt in het najaar al voorlichting gegeven over het bachelorproject. De onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en er worden mogelijke bachelorprojecten voorgesteld. In overleg met de moderators van de bachelorklas kiezen de studenten onderwerpen en begeleiders. Gedurende het tweede semester worden gastsprekers uitgenodigd en komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals bibliotheek, referenties en plagiaat, het schrijven van een scriptie, masteropleidingen etc. De voortgang van de deelnemers wordt gevolgd;
studenten maken en presenteren halverwege het semester een poster over hun onderwerp,
en houden later een korte mondelinge voortgangsrapportage.
Ook de (openbare) eindpresentaties van de bachelorprojecten worden in principe gegeven in het kader van de bachelorklas.

Leerdoelen

Doel van de bachelorklas is enerzijds de opleiding de gelegenheid te geven de studenten in deze fase van indidividueel werk te kunnen blijven volgen en anderzijds de studenten een kader te bieden voor het werk aan hun project en scriptie.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Regelmatige bijeenkomsten waarin met, door en voor de deelnemers wordt gesproken. Wie werkt aan een bachelorproject moet deelnemen aan de bachelorklas. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsing en weging

De deelnemers sluiten hun bachelordossier af met een openbare presentatie van hun project. Het cijfer voor het bachelorproject en het bijbehorende verslag (bachelor thesis) wordt na deze presentatie bepaald door de begeleiders, niet door de moderators van de bachelorklas.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Zie Bachelorklas.