Prospectus

nl en

Argumentatie: kritisch denken en logisch redeneren

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Argumenten, je vindt ze overal! In ons dagelijks taalgebruik (want iedereen probeert wel eens anderen ergens van te overtuigen op basis van argumenten), maar zeker ook in de wetenschappelijke literatuur die hoort bij het vak van een pedagoog. Tijdens dit vak nemen we je mee in de wereld van de argumentatietheorie. Dit is de basis voor het logisch en kritisch denken dat ten grondslag ligt aan de voortdurende discussie over theoretische ideeën en empirische gegevens over opvoeding, ontwikkeling en onderwijs binnen de pedagogische wetenschap. Je leert je theoretische kennis van diverse vormen van logica toe te passen op alledaagse voorbeelden en op wetenschappelijke literatuur. Hierdoor kun je tijdens het vervolg van je studie argumenten herkennen en op waarde schatten, inclusief de valkuilen die daarbij horen.

Na het volgen van dit vak zul je in staat zijn om enerzijds zelf een betere argumentatie op te bouwen en anderzijds om vakliteratuur te lezen met de kritische, logische houding die ook bij het vak van pedagogisch wetenschapper hoort. Zo kun je later in je carrière wetenschappelijk gefundeerde beslissingen nemen met betrekking tot de opvoeding, ontwikkeling en het onderwijs van kinderen.

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:

  • Op een meer wetenschappelijk-kritische manier nadenken over onderzoeksresultaten

  • De gedachtegang achter statistische onderbouwing van conclusies begrijpen

  • Onderzoeksverslagen en betogen beter beoordelen en opzetten doordat de student meer inzicht heeft in argumentatievormen

  • Professioneler deelnemen aan de pedagogische discussie

  • Engelstalige literatuur beter lezen en begrijpen

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen waarin geoefend wordt met het toepassen van (formele) logica op redeneringen en discussies.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat uit een aantal open vragen en meerkeuzevragen zal bestaan. Het cijfer moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.00 worden afgerond naar een 6).

Brightspace

Actuele informatie wordt verstrekt via Brightspace.

Literatuur

Te bestuderen literatuur:

  • Burgers, S. (2021, 2de herziene druk). Logisch en kritisch denken. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Eemeren, van F.H. & Snoeck Henkemans, A.F. (2020, 6e druk). Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

  • Ondersteunende literatuur in de vorm van (wetenschappelijke) artikelen wordt t.z.t. op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Rens Huffmeijer