Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Course
2021-2022

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen voor dit vak.

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende gespreksvaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal. Studenten oefenen verschillende typen gesprekken, zowel met elkaar als met hun docent.

Leerdoelen

  • Kan de student basisgespreksvaardigheden herkennen en toepassen in verschillende typen (gesimuleerde en niet-gesimuleerde) gesprekken met ouders en kinderen

  • Is de student in staat kritisch te reflecteren op de eigen gespreksvaardigheden

  • Kan de student persoonlijke leerpunten formuleren gericht op het voeren van gesprekken1

  • Laat de student een positieve ontwikkeling zien op het gebied van de persoonlijke leerpunten

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Studenten schrijven zichzelf in voor een werkgroep via uSis. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur. Omdat dit vak een practicum is, geldt een strengere aanwezigheidsplicht en moeten alle zeven bijeenkomsten bijgewoond worden.

Toetsing

Dit vak wordt beoordeeld met 'voldoende' of 'onvoldoende'. Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

  • Actief deel te nemen aan het practicum;

  • Aan alle tussentijdse opdrachten te voldoen;

  • Bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

  • Voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e druk). Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-427635 LET OP Van dit boek moet een nieuw, ongebruikt exemplaar aangeschaft worden. Een tweede hands exemplaar is niet bruikbaar i.v.m. de toegangscode van de bij het boek behorende website.

  • Delfos, F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (20e, herziene druk). Amsterdam, SWP. ISBN: 9789085600992

Op Brightspace is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinatoren: M. Stoltenborgh en Iris Broeckx