Prospectus

nl en

Juridische en ethische aspecten

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

(Professionele) opvoeders moeten werken volgens voorgeschreven procedures en in wettelijke kaders, bijvoorbeeld rond een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Opvoeders en pedagogen dienen in dit soort situaties hun handelen niet alleen ethisch maar ook juridisch te kunnen verantwoorden.

In deze module maken we kennis met capita selecta uit het civiele jeugdrecht (o.a. voogdij, afstamming, adoptie en pleegzorg) en het jeugdstrafrecht (strafprocesrecht, straffen en maatregelen). Er wordt tevens stilgestaan bij de vertaling van pedagogische begrippen zoals gehechtheid naar de praktijk van jeugdbescherming en rechtspraak.
Ook komt het (echt)scheidingsrecht aan bod. Welke juridische gevolgen heeft een scheiding voor kinderen? Er wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van ouders, het gezag, omgangsregelingen, het ouderschapsplan en het horen van kinderen.

Tot slot zal worden stilgestaan bij juridische aspecten binnen de gedragscode van pedagogen, waaronder kwesties zoals het delen van informatie tussen professionals.

Leerdoelen

1. Kennis opdoen over:

  • Onderdelen van het rechtssysteem die relevant zijn in het pedagogisch beroepsveld;

  • De juridische positie van ouders en kinderen in verschillende omstandigheden;

  • Rechten en plichten van ouders en andere opvoeders;

  • Juridische maatregelen als er ingegrepen moet worden tijdens de opvoeding van een kind of als een jeugdige een wet overtreedt;

  • handelen in lijn met de gedragscode van pedagogen.

2. Leren reflecteren op:
Ethisch verantwoord pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen. Daarnaast is er een opdracht waarvoor verplichte deelname geldt. Dit onderdeel dient te worden afgesloten met ‘voldoende’ om het vak te kunnen behalen.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal via Brightspace bekend worden gemaakt. Via dit platform wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen besproken worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Met inhoudelijke vragen kunnen studenten zich voor, tijdens en na het college wenden tot de betrokken docenten. Voor overige vragen kunnen studenten een e-mail sturen aan de coördinatoren: Dr. Daisy Smeets of Ilse Ouwerkerk