Prospectus

nl en

Onderwijsleerproblemen

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veelvoorkomende onderwijsleerproblemen. Hieronder vallen lees-, schrijf- en rekenproblemen, maar ook autisme, ADHD, licht verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid worden binnen dit vak vanuit een onderwijsperspectief bekeken. Daarnaast is er aandacht voor de bijdrage van motivationele, (sociaal-)emotionele en cognitieve factoren die een rol kunnen spelen. De focus ligt op de herkenning en de ontwikkeling van onderwijsleerproblemen. Er wordt ingegaan op de processen (zowel cognitief als sociaal) die ten grondslag kunnen liggen aan (de verklaring van) onderwijsleerproblemen en neuropsychologische achtergronden hiervan. Tenslotte is er aandacht voor praktische strategieën die in de klas ingezet kunnen worden om leerlingen te helpen.

Leerdoelen

  1. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student veelvoorkomende onderwijsleerproblemen herkennen én beschrijven hoe deze zich kunnen ontwikkelen.
  2. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student een beschrijving geven van de neuropsychologische achtergronden van leerproblemen en de cognitieve en sociale factoren die hieraan ten grondslag (kunnen) liggen
  3. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student aangeven welke praktische strategieën in de klas ingezet kunnen worden om kinderen met onderwijsleerproblemen te ondersteunen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

De colleges hebben als doel een inleiding te geven in de problematiek. In de colleges worden hoofdlijnen uit de literatuur samengevat en komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen (d.w.z. de bestudeerde literatuur en onderzoeksresultaten) en de voorbeelden uit de praktijk.

De student wordt gestimuleerd om actief de stof te bestuderen en hierbij passende vragen te formuleren. Studenten leveren na afloop van elk college in groepjes vragen in over de behandelde collegestof. Dit is een verplicht onderdeel.

Voor de bijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht; aanwezigheid wordt wel sterk aangeraden. Voor alle studenten is het verplicht om na elk college vragen aan te leveren over de lesstof.

Toetsing

Toetsing van de cursus onderwijsleerproblemen vindt plaats via een schriftelijk tentamen: in het tentamen wordt de kennis van de literatuur en collegestof getoetst. Studenten mogen alleen deelnemen aan het tentamen, indien ze minimaal over 6 colleges een vraag hebben aangeleverd.

Berekening van het eindcijfer
Het tentamen bestaat uit MC-vragen en open vragen over de literatuur en de stof die in de colleges is uitgediept. Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5,5 of hoger).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

  • Sousa, D. A. (2016). How the special needs brain learns (3rd Edition). London, United Kingdom: Sage Publications.

  • Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Jochanan Veerbeek