Prospectus

nl en

Onderwijskundige diagnostiek

Course
2021-2022

Beschrijving

Effectieve begeleiding van leerkrachten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs is afhankelijk van de beschikbare informatie over leer- en instructieprocessen en de condities waaronder leren plaatsvindt. In dit studieonderdeel vergelijken studenten een aantal, in het onderwijs gangbare, methodieken om deze informatie te verzamelen en te interpreteren. Zij doen praktische ervaring op met de methodiek Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB). Door middel van literatuurstudie, gesprekstraining en het pitchen van problemen voor intervisie, verwerven studenten relevante basisvaardigheden. Studenten doorlopen in tweetallen het volledige begeleidingstraject – van intake tot evaluatie – aan de hand van een casus. Het accent ligt op begeleiding in de praktijk en op persoonlijke en theoretische reflectie daarop.

Let op: Studenten moeten per tweetal, tijdig – vóór aanvang van het vak – een leerkracht (niet de mentor van de stageschool) uit het basisonderwijs bereid hebben gevonden CLB uit te voeren met de studenten. Het gaat om een leerkracht die een probleem ervaart met een leerling, daar nog geen goede aanpak voor heeft en bereid is daarover vier gesprekjes te voeren en een niet intensieve interventie uit te voeren.

Rooster

NB Tijdens het vak worden 3 online werkgroepen en één plenaire werkgroep en 2 college ochtenden op FSW gegeven. Voor alle onderdelen geldt een aanwezigheidsplicht.

De online werkgroepen vinden plaats in maart en april 2021 van 9.00 tot 13.00 uur. Je eigen pitch moet steeds de dag voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst vóór 23:59 uur gepost zijn!

De colleges en plenaire werkgroep vinden plaats in februari 2021. De plenaire werkgoep wordt per subgroep gegeven volgens het volgende rooster:

 • groep A van 9.00 tot 11.00 uur

 • groep B van 11.00 tot 13.00 uur

 • groep C van 13.00 tot 15.00 uur

 • groep D van 15.00 tot 17.00 uur

Voor deze plenaire werkgroepen schrijf je je via uSis per duo in voor dezelfde werkgroep A, B, C of D.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, gespreks- en intervisietraining, werkgroepen in de vorm van intervisie en online pitching (Pitch2Peer) met peer-feedback, veldwerk (studenten doorlopen met een leerkracht het consultatietraject) en Brightspace-sessies. De Brightspacesessies ondersteunen het veldwerk door middel van videofragmenten en verplichte entreetoetsen per consultatiefase.

Toetsing

 • Theoretisch en praktijkgerichte paper. De papers worden gemaakt in duo’s en bevatten enkele persoonlijke componenten in de vorm van bijdragen aan de P2P werkgroepen en persoonlijke reflecties.

 • Gesprekstraining en veldwerk: VERPLICHTE deelname aan alle colleges, werkgroepen en online Pitch2Peer groepen. Ontwikkeling consultatieve vaardigheden: instaptoetsen (4) op Brightspace per fase van de CLB. Elke instaptoets dient voorafgaand aan het betreffende gesprek met een voldoende resultaat te zijn gemaakt. Ter voorbereiding van de werkgroepen een verslaggeving per gevoerd gesprek, culminerend in een vraaggestuurd praktijkpaper waarin gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van de eigen consultatieve vaardigheden.

De papers dienen elk afzonderlijk met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor de eindbeoordeling tellen het theoretische- en praktijkgerichte beide voor 50 procent.

Beide papers kunnen bij de herkansing in hetzelfde studiejaar eenmalig verbeterd worden als het cijfer voor de betreffende paper lager is dan 5,5.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

 • Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness-to-intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct. Learning Disabilities Research & Practice, 18 (3), 157-171.

 • Fuchs, D., & Deshler, D.D. (2007). What We Need to Know About Responsiveness To Intervention (and Shouldn’t Be Afraid to Ask). Learning Disabilities Research & Practice, 22(2), 129–136.

 • Meijer, W. (2009 of 2018). Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs. Amersfoort: CPS. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • Pameyer, N., & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek. Leuven. Dient door de studenten zelf aangeschaft te worden.

 • IJzendoorn, M. H., van (2016). Methodologie: kennis door veranderen, de empirische benadering in de pedagogiek. In IJzendoorn, M. H. van, & Rosmalen, L. van (red.), Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 5-14). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. (literatuur uit eerder onderwijs)

 • Witteman, C. L. M. (2003). De verbeelding van de diagnostiek. Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 59, p. 23-32.

 • Shapiro, E. S. (2004). Academic skills problem workbook (3rd ed. of later). New York: The Guilford Press.

(Let op: wijzigingen zijn mogelijk. Op Brightspace verschijnt een deel van de literatuur en meer informatie over de te bestuderen hoofdstukken uit de genoemde literatuur. Kijk, voor u literatuur aanschaft, op Brightspace!).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Tijdens de cursus is dr. M. J. van Dijken bereikbaar per mail: mdijken@fsw.leidenuniv.nl.