Prospectus

nl en

Observatie van interacties binnen gezinnen

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In zowel onderzoek als de klinische praktijk is de gestructureerde observatie van ouder-kind interacties van groot belang. Kennis van verschillende observatietechnieken is nodig voor een goed begrip van de interactiepatronen tussen gezinsleden en voor het adequaat in kaart brengen van dergelijke patronen.

In dit vak maken studenten kennis met de basiskennis en –vaardigheden voor de gestandaardiseerde observatie van gezinsinteracties. Tijdens de colleges worden centrale constructen, observatiemethoden, meetinstrumenten en theorieën met betrekking tot de observatie van ouder-kind interacties besproken.

Daarnaast worden video’s van ouders en kinderen in verschillende settings (thuis en laboratorium) en in verschillende situaties (o.a. vrij spel, maaltijd, gestructureerde taken, frustratietaken) bekeken en gecodeerd. Oudergedragingen zoals sensitiviteit en disciplineren en kindgedragingen zoals agressie en gehoorzaamheid komen aan bod. Codeersystemen voor verschillende ontwikkelingsfasen van het kind worden besproken. Zowel macro- als micro-codeersystemen worden gepresenteerd, alsmede de voor- en nadelen van verschillende typen codeersystemen (zoals schalen en gedragsfrequenties).

De focus zal liggen op (onderzoek betreffende) observaties en coderingen van gedrag in het kader van kwantitatief onderzoek, maar ook meer kwalitatieve observatiemethodes komen aan bod. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vertaalslag naar het observeren van gezinsinteracties in de hulpverleningspraktijk.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • Heeft de student kennis over observatie als onderzoeksinstrument

  • Heeft de student kennis over centrale constructen en theorieën m.b.t. de observatie van gezinsinteracties

  • Heeft de student geoefend met het observeren en coderen van gezinsinteracties

  • Kan de student empirische resultaten van observatieonderzoek kritische beschouwen en interpreteren van

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte werkgroepen (waarvoor voorbereidingsopdrachten worden gegeven).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer)

  • Toetsing observatievaardigheden (50% van het eindcijfer)

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Let op: de geldigheid van behaalde cijfers voor deeltentamens vervalt aan het einde van het academische jaar waarin ze zijn behaald. Resultaten van deeltentamens kunnen dus niet meegenomen worden naar volgende jaren.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Full-text papers en observatie- en codeerinstrumenten die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

N.B. Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn dr. Marije Stoltenborgh en Mi-Lan Woudstra