Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Observatie van interacties binnen gezinnen

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In zowel onderzoek als de klinische praktijk is de gestructureerde observatie van ouder-kind interacties van groot belang. Kennis van verschillende observatietechnieken is nodig voor een goed begrip van de interactiepatronen tussen gezinsleden en voor het adequaat in kaart brengen van dergelijke patronen.

In dit vak maken studenten kennis met de basiskennis en –vaardigheden voor de gestandaardiseerde observatie van gezinsinteracties. Tijdens de colleges worden centrale constructen, observatiemethoden, meetinstrumenten en theorieën met betrekking tot de observatie van ouder-kind interacties besproken.

Daarnaast worden video’s van ouders en kinderen in verschillende settings (thuis en laboratorium) en in verschillende situaties (o.a. vrij spel, maaltijd, gestructureerde taken, frustratietaken) bekeken en gecodeerd. Oudergedragingen zoals sensitiviteit en disciplineren en kindgedragingen zoals agressie en gehoorzaamheid komen aan bod. Codeersystemen voor verschillende ontwikkelingsfasen van het kind worden besproken. Zowel macro- als micro-codeersystemen worden gepresenteerd, alsmede de voor- en nadelen van verschillende typen codeersystemen (zoals schalen en gedragsfrequenties).

De focus zal liggen op (onderzoek betreffende) observaties en coderingen van gedrag in het kader van kwantitatief onderzoek, maar ook meer kwalitatieve observatiemethodes komen aan bod. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de vertaalslag naar het observeren van gezinsinteracties in de hulpverleningspraktijk.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • Heeft de student kennis over observatie als onderzoeksinstrument

  • Heeft de student kennis over centrale constructen en theorieën m.b.t. de observatie van gezinsinteracties

  • Heeft de student geoefend met het observeren en coderen van gezinsinteracties

  • Kan de student empirische resultaten van observatieonderzoek kritische beschouwen en interpreteren van

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en verplichte werkgroepen (waarvoor voorbereidingsopdrachten worden gegeven).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50% van het eindcijfer)

  • Toetsing observatievaardigheden (50% van het eindcijfer)

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Let op: de geldigheid van behaalde cijfers voor deeltentamens vervalt aan het einde van het academische jaar waarin ze zijn behaald. Resultaten van deeltentamens kunnen dus niet meegenomen worden naar volgende jaren.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Full-text papers en observatie- en codeerinstrumenten die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

N.B. Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn dr. Marije Stoltenborgh en Mi-Lan Woudstra