Prospectus

nl en

Pre-master onderzoeksproject

Course
2021-2022

Beschrijving

In het Pre-master onderzoeksproject doen studenten ervaring op met het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens de parallel-lopende vakken Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS en Onderzoekspracticum 2 verworven kennis en vaardigheden toe te passen bij het zelfstandig ontwerpen en uitdenken van een nieuwe studie op het gebied van Pedagogische Wetenschappen. De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek en denkt kritisch na over de methodologische, ethische en praktische implicaties van het eigen onderzoek. Binnen het project worden de ethische aspecten van het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder benadrukt.

Leerdoelen

  1. De student kan op basis van literatuur een gedegen wetenschappelijke onderzoeksvraag opstellen.
  2. De student is in staat om in ondersteunende omgeving zelfstandig een onderzoeksopzet uit te denken.
  3. De student kan methodologische kennis, opgedaan tijdens de vakken Onderzoekspracticum 1 en 2, toepassen bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel.
  4. De student maakt kennis met verschillende ethische richtlijnen van wetenschappelijk onderzoek.
  5. De student kan kritisch nadenken over, en oplossingen aandragen voor, ethische uitdagingen bij wetenschappelijk onderzoek.
  6. De student kan een onderzoeksvoorstel schrijven dat in grote lijnen voldoet aan de richtlijnen van een ethische toetsingscommissie.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van 3 hoorcolleges en 7 werkgroepen. Tijdens de werkgroepen werkt de student samen met medestudenten aan de hand van werkgroepopdrachten aan een onderzoeksvoorstel.

Toetsing

De toetsing vindt plaats in de vorm van een geschreven eindopdracht met een groepsgedeelte en een individueel deel. De studenten werken tijdens dit vak in groepsverband aan een onderzoeksvoorstel dat voldoet aan een vastgesteld format. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen die elk één keer afzonderlijk worden ingeleverd en voorzien van feedback.

De eindopdracht is een combinatie van de drie onderdelen waarin deze feedback verwerkt is en wordt beoordeeld met een individueel cijfer. Deelname aan de werkgroepen en het indienen van de deelopdrachten worden meegenomen in de beoordeling van de eindopdracht. Daarnaast werken de studenten individueel verschillende onderdelen uit in een individuele opdracht die tevens wordt beoordeeld met een cijfer.

Het groepsgedeelte telt mee voor 60% en het individuele gedeelte voor 40% van het eindcijfer. Beide onderdelen moeten met een voldoende (5.50 of hoger) worden afgerond om dit vak te halen en kunnen in het geval van een onvoldoende (een cijfer lager dan een 5.50) worden herkanst. Alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.00 worden conform de tentamenregeling afgerond naar een 6.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit (nader te bepalen) via Brightspace toegankelijke artikelen/tekstpassages. Verder dient de student naar aanleiding van de opdracht zelf wetenschappelijke artikelen te verzamelen.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Het is verplicht om je voor elk vak in te schrijven via uSis. Dat geldt voor zowel de hoorcolleges als de werkgroepen, ook als deze online plaatsvinden. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het onderwijs en heb je geen toegang tot de Brightspacemodule van het vak.

Tentamens
Daarnaast is het ook verplicht om je voor elk tentamen (dus: zowel de eerste tentamengelegenheid als, zo nodig, de herkansing) in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.
Wanneer het (deel)tentamen een paper of een praktische opdracht betreft dan hoef je je niet in uSis in te schrijven.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Check, nadat je je hebt ingeschreven in uSis, of je inschrijving voor het onderwijs en het (deel)tentamen daarin geregistreerd staan. Dat voorkomt teleurstellingen.

Contact

De coördinator van het Pre-master onderzoeksproject is dr. Sarah Plukaard

Opmerkingen

De cursus vraagt een actieve houding. Voor de bijeenkomsten moet materiaal voorbereid worden, ook voorafgaand aan college 1. Informatie hierover wordt via Brightspace gegeven.