Prospectus

nl en

Heroes and Heroines on Stage

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Nederland kent een rijke toneeltraditie die – althans in geschrifte – een aanvang neemt in de veertiende eeuw en die doorloopt tot in onze eigen tijd. Dit college gaat over het toneel en de theatergeschiedenis van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd, tot omstreeks 1800, waarbij we evenwel ook aandacht zullen besteden aan moderne uitvoeringen. De vragen die we centraal stellen zijn die naar wat voor soort helden en heldinnen als personages op de planken zijn gebracht en welke acteurs en actrices bekendheid verwierven. Zijn de hoofdpersonen deugdhelden en -heldinnen of gaat het om negatieve voorbeeldfiguren, om locale of eerder om internationale helden? Zijn het heiligen, ridders, koninginnen, boeren of burgers of worden er op allegorische wijze abstracte begrippen uitgebeeld? We verkennen deze vragen door de tijd heen, waarbij de primaire teksten telkens worden verbonden met de context van ontstaan en functioneren en met het publiek dat de toneelstukken bijwoonde. We beginnen bij de abele spelen, die als ernstige wereldlijke stukken aan het begin staan van de Europese toneeltraditie. Daarna komen de rederijkers aan bod, waarbij tevens wordt stilgestaan bij toneelmatige aspecten van optochten en Blijde Inkomsten, en het publiek daarvan. Vervolgens staat de rijke traditie van het zeventiende en achttiende-eeuwse toneel centraal, waarbij toneelopvattingen elkaar afwisselen en onder invloed staan van internationale toneeltradities, zoals die uit de Klassieke Oudheid en de ons omringende landen (Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland).

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Geïnformeerd reflecteren op de geschiedenis van het Nederlandstalige toneel tot 1800;

 • De geschiedenis van het Nederlandse toneel in verband brengen met de literatuurgeschiedenis in bredere zin en met (voor de Nederlanden) relevante ontwikkelingen in het buitenland;

 • Een beargumenteerd oordeel geven over de relatie tussen de helden en heldinnen op toneel en het publiek van de stukken;

 • Een actuele vakdiscussie analyseren en daarover zowel mondeling als schrifteljk rapporteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Discussie, opdrachten en actieve participatie (15%)

 • Mondelinge presentatie tijdens studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5,5.

Herkansing

Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan het eventueel herschrijven gaat een gesprek met de docent vooraf.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Aan te schaffen (of toegankelijk via de digitale boekenplank):

 • Blom, Frans, & Marion, O. van (2021). Spaans toneel voor Nederlands publiek. Hilversum: Verloren.

 • Dijk, Hans van & Ramakers, Bart e.a. (2001). Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus. (Toegankelijk via de DBNL).

 • Erenstein, R. L. (Red.). (1996). Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press. (Antiquarisch of toegankelijk via de digitale boekenplank).

 • Ramakers, B. A. M. (1996). Spelen en figuren. Toneelkunst in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd. Amsterdam: Amsterdam University Press. (Toegankelijk via de digitale boekenplank).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.