Prospectus

nl en

Project Microbiologie

Course
2021-2022

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. Ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De projectweek heeft als thema ‘Microben om ons heen’. Hierbij gebruik je kennis en vaardigheden opgedaan tijdens colleges en practica van het vak Microbiologie. Je gaat in teamverband onderzoeksvragen formuleren, microbiologische experimenten opzetten, uitvoeren en uitwerken. De resultaten worden gepresenteerd in verschillende werkvormen (verslag, presentatie en clip).

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • een klein microbiologisch experiment opzetten waarbij de kennis en vaardigheden uit blok 1 en 2 worden toegepast.

  • een vraagstelling passend bij een microbiologisch experiment opstellen.

  • eerdere opgedane kennis van microbiële basistechnieken toepassen in een eigen onderzoek.

  • resultaten van een microbieel experiment (zoals type kolonies en aantal kolonies op een voedingsbodem) omzetten naar een overzichtelijke dataset.

  • een kleine dataset interpreteren onder andere met behulp van statistiek (zoals chi-kwadraattoets of t-test)

  • een microbiologisch experiment verwerken in een coherent wetenschappelijk verslag, een korte videoclip of een dia presentatie.

  • in een groep samenwerken door middel van taakverdeling en open communicatie.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Practicum, zelfstudie, zelfwerkzaamheid, presenteren (mondeling en schriftelijk).

Toetsing

Beoordeeld worden een verslag (50% van het eindcijfer), presentatie (20%) en clip (30%).

Om het project succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid en inzet noodzakelijk en een eindcijfer hoger dan een 6,0.

Inzage en feedback op het tentamen

n.v.t.

Brightspace

Cursusmateriaal staat op Brightspace, communicatie en wijzigingen gaan ook via Brightspace.

Literatuur

Instructies Microbiologie via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net), informatie op Brightspace en theorie van Microbiologie

Aanmelden

Via Usis