Prospectus

nl en

The Writer Lives On. Growing Literacy in Urban Government during the Late Middle Ages

Course
2021-2022

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Vanaf de dertiende eeuw zien we in de meeste steden in de Nederlanden bewijs van schrijfactiviteit. Allerhande bestuurlijke, juridische en financiële zaken worden opgeschreven in registers, oorkonden en rekeningen en voor lange termijn (meestal) veilig bewaard. Dit proces verandert de interactie tussen stedelijke groepen en biedt nieuwe kanalen voor macht en controle. Begrippen zoals tijdelijkheid, vertrouwen en autoriteit krijgen aanvullende of andere betekenissen. Daarnaast verschijnt een nieuwe groep ten tonele: professionele schrijvers zoals stadssecretarissen en openbaar notarissen. Zij leggen de bulk aan van de tegenwoordig nog bewaarde stadarchieven en ontwikkelen – in overleg met het stedelijk bestuur – bureaucratische en administratieve procedures. Aan de hand van de originele documenten onderzoeken we in dit college de betekenis van het geschreven woord voor stedelijk bestuur en administratie in de Noordelijke Nederlandenc gedurende de veertiende-zestiende eeuw.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis van en inzicht in de betekenis van het proces van administratieve verschriftelijking in de Nederlanden;

 • 10) heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van (middeleeuwse) bureaucratie;

 • 11) heeft kennis van en inzicht in de betekenis van archivalische bronnen voor onze kennis van de late middeleeuwen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 2-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-11

 • Opdracht 1 (theoretische inkadering)
  *getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 opzetten werkplan)
  *getoetste leerdoelen: 1,2

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 20%

 • Participatie en opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

De exacte vormgeving van het college is afhankelijk van de toegankelijkheid van de archieven.