Prospectus

nl en

Vaders

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

“Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?” was de inmiddels beroemde vraag die in 1998 gelanceerd werd in een spotje van Sire dat als doel had vaders meer bij de opvoeding te betrekken. Hoewel er sindsdien wel het één en ander veranderd is in de taakverdeling tussen moeders en vaders, blijkt uit de Emancipatiemonitor van het SCP dat de feitelijke tijdsinvestering van vaders in de opvoeding nog steeds veel kleiner is dan die van moeders.

Ook in wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en opvoeding van kinderen speelden vaders tot voor kort doorgaans een ondergeschikte rol. Uit een overzichtsstudie van klinisch onderzoek naar de problematische ontwikkeling van kinderen in de jaren ‘70 en ‘80 bleek bijvoorbeeld dat moeders ruim twee keer zo vaak werden genoemd dan vaders.

Ook in artikelen over de normale ontwikkeling van kinderen ligt de nadruk grotendeels op de rol van moeders. Dit geldt ook voor de inhoud van de meeste vakken in de Pedagogiek. Toch blijkt uit de groeiende onderzoeksliteratuur over vaders dat zij wel degelijk belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

Dit betreft niet alleen het belang van de aanwezigheid (versus afwezigheid) van vaders in de opvoeding, maar ook het belang van unieke kenmerken van de vader-kind interactie voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast onderstrepen recente maatschappelijke ontwikkelingen en discussies rond de taakverdeling van moeders en vaders het belang van kennis over vaders als opvoeders.

Een greep uit de thema's die besproken kunnen worden:
1. Geschiedenis van de rol van vaders in de opvoeding & beleid rondom vaderschap
2. Biologische aspecten van het vaderschap
3. Betrokkenheid van vaders, de ontwikkeling van kinderen
4. Gehechtheid aan vaders
5. De invloed van psychopathologie op vaderschap
6. Cross-culturele aspecten van vaderschap
7. Vaderschap en genderrollen

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kan de student:

  • de hedendaagse rol van de vader duiden in historisch perspectief.

  • weergeven wat verstaan wordt onder betrokkenheid (‘involvement’) van vaders.

  • beschrijven welke kenmerken deze betrokkenheid kunnen vergroten/verkleinen vanuit biologisch, gedrags- en sociaal-maatschappelijk perspectief.

  • beschrijven wat bekend is vanuit de gehechtheidstheorie over de relatie tussen vader en kind en ontwikkelingsuitkomsten (in aanvulling op die tussen moeder en kind).

  • beschrijven aan welke ontwikkelingsuitkomsten van kinderen de betrokkenheid van vaders positief respectievelijk negatief kan bijdragen.

  • beschrijven in hoeverre en op welke manier psychopathologie van vaders samenhangt met psychopathologie van hun kinderen.

  • beschrijven in hoeverre en op welke manier vaderschap in andere culturen gerelateerd is aan de betrokkenheid van vaders en aan de ontwikkeling van hun kinderen.

  • beschrijven in hoeverre en op welke manier niet-traditioneel vaderschap (o.a. homo-vaderschap) gerelateerd is de betrokkenheid van vaders en aan de ontwikkeling van hun kinderen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, uitvoeren van opdrachten rond videomateriaal en maatschappelijke thema’s rond het vaderschap.

Toetsing

Schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen en meerkeuzevragen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Brightspace bekend gemaakt worden.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator is dr. Harriet Vermeer