Prospectus

nl en

Orientation Computer Science & Economics

Course
2021-2022

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De nadruk zal liggen op het creëren van overzicht van Informatica & Economie vanuit een wetenschappelijke, professionele en maatschappelijke invalshoek. Tijdens de colleges zal de wetenschap achter een aantal belangrijke thema's binnen I&E aan bod komen. Tijdens bedrijfsbezoeken zullen studenten ervaren hoe het bedrijfsleven omgaat met Informatica & Economie. Om maatschappelijke bewustzijn te creëren, zullen actuele nieuwsartikelen of whitepapers interactief behandeld worden. In het tweedejaars vak Integratie: Business-IT-alignment zal dieper op deze onderwerpen worden ingegaan.

Leerdoelen

Doel van het college is om studenten inzicht te bieden in het raakvlak tussen IT en Economie/Bedrijfskunde en hoe ze met dit raakvlak kunnen omgaan. Na afronding van dit vak bezitten studenten een theoretisch fundament van Informatica & Economie en hebben zij kennisgemaakt met een aantal praktische toepassingen. Ook zullen ze de maatschappelijke en praktische relevantie van dit vakgebied begrijpen.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 of 4 uur interactief (online) hoorcollege. De hoorcolleges worden aangevuld met opdrachten gedurende colleges, en een groepsopdracht.

Toetsing

Toetsing zal plaatsvinden in de vorm van een groepsopdracht en een tentamen. De opdracht zal voor 45% meetellen in het eindcijfer en het tentamen voor 55%. Voor het tentamen dient minimaal 5.5 gehaald te worden. Het eindcijfer van het vak is een Pass/Fail. Een Pass wordt gehaald bij een 5.5.

LET OP: Er geldt een aanwezigheidsplicht. Een student mag niet meer dan 20% van de contacturen missen, waarbij deelname aan bedrijfsbezoeken verplicht is.

Herkansing: Het tentamen kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een hertentamen. De opdracht kent een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een individuele opdracht. Deze opdracht dient binnen 3 weken na het bekendmaken van de eindcijfers te worden ingeleverd.
Aanwezigheidsplicht: Wanneer niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht, dient het vak opnieuw te worden gevolgd. Het tentamencijfer blijft in dit geval een jaar geldig.

De docent zal de studenten informeren hoe de inzage en de nabespreking van de tentamen zal plaatsvinden.

Literatuur

Literatuur wordt in de vorm van een syllabus gedeeld met de studenten voor aanvang van het college.

Aanmelden

Aanmelding voor vakken verloopt via uSis. Hiervoor is de uSis-code van het vak nodig, die te vinden zijn in de Studiegids. Meer info over het inschrijven voor vakken of tentamens is hier te vinden.

MyTimetable

In MyTimetable kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je in uSis staat ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging.

Vragen? Bekijk de video-instructie, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk.

Brightspace

Inschrijving voor vakken verloopt via uSis. Wanneer je je hier inschrijft voor een bepaald vak krijg je automatisch ook toegang tot de omgeving van dit vak via Brightspace.

Voor meer informatie over Brightspace kun je op deze link klikken om de handleidingen van de universiteit te bekijken. Bij overige vragen of problemen kan contact opgenomen worden met de helpdesk van de universiteit Leiden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Na aanmelding voor het vak, kan toegang tot de website van het vak verkregen worden via de docent.