Prospectus

nl en

Parvenu, Protégé and Patron: The Roman Senator Pliny the Younger

Course
2021-2022

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Geschiedenis- en ONOS studenten die dit vak volgen voor hun afstudeerrichting hebben voorrang.

Beschrijving

Hoe werd je senator in het Romeinse Keizerrijk rond het jaar 100 AD? Welke politieke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen moest je hebben? Of was het belangrijker dat je vader ook een senator was? Of waren ander soort connecties bepalender? Extreme rijkdom was een absoluut vereiste, maar hoe zette je je geld het beste in voor politiek succes? En ten slotte, wat waren de voordelen/kansen van een senatoriale carrière?

De loopbaan van één senator zal centraal staan in dit college: Plinius de Jongere. Het leven van deze laat eerste-eeuwse politicus en schrijver leidt ons vanuit het slaperige Noord-Italiaanse Comum, via een stormachtige senatoriale loopbaan in Rome, naar de verste uithoeken van het Romeinse Rijk aan de Zwarte Zee.

De recente en goed-leesbare biografie Man of High Empire van Roy Gibson (2020) vormt de uitvalsbasis om verschillende thema’s aan te snijden, zoals de opvoeding van Romeinse senatoren, hun verhouding met de imperiale macht, hun rijkdom en patronagenetwerk. Extra secundaire literatuur wordt gebruikt om Plinius’ politieke loopbaan in een breder historisch kader te plaatsen. We bestuderen natuurlijk ook het literaire werk van Plinius zelf (in vertaling) en plaatsen dit in perspectief met behulp van relevante epigrafische en archeologische bronnen.

De thematiek van dit werkcollege sluit aan bij het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft kennis over het politieke leven van Romeinse senatoren tijdens het Vroeg Romeinse Keizerrijk;

 • 9) kan Plinius de Jongere en zijn literaire werk in deze bredere sociaal-politieke context plaatsen;

 • 10) kan verschillende secundaire bronnen afwegen om een genuanceerd beeld te vormen van de Romeinse senatorenstand, en kent het belangrijkste literair, epigrafisch en archeologisch bronmateriaal waar deze literatuur op gebaseerd is.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 6-10

 • Opdracht 1 (groepsopdracht primaire bronnen)
  getoetste leerdoelen: 1, 3, 6-10

 • Opdracht 2 (inleiding + peer review)
  getoetste leerdoelen: 2, 6-10

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Gibson, R. K. 2020. Man of High Empire: The Life of Pliny the Younger. Oxford: Oxford University Press.

Verdere literatuur wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt via de bijbehorende Brightspace omgeving.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.