Prospectus

nl en

SOSCI Seminar Religion in Japan

Course
2021-2022

Toegangseisen

Er bestaan geen specifieke toegangseisen voor deze cursus.

Beschrijving

Dit seminar geeft een brede kijk op religie en religieuze praktijken in Japan door de tijd heen, van de prehistorie tot op het heden. Er zal worden ingegaan op de oorsprong, invloeden en ontwikkeling van verschillende religieuze praktijken, diens materiële cultuur en de overblijfselen daarvan, en de impact die het heeft gehad op de samenleving. De invloed van religie op het dagelijkse leven, en de persoonlijke geloofsbeleving is sterk afhankelijk van wanneer en waar men leefde, en wie men was: factoren zoals gender, leeftijd en status, sociale gemeenschap en beroepsgroep speelden en spelen daarbij een grote rol.

Door het grote belang van religie in het dagelijks leven heeft deze overal zijn sporen achterlaten. Om de veelzijdigheid van mogelijke bronnen en perspectieven over religie te belichten, wordt naast religiewetenschap gebruik gemaakt van diverse perspectieven en disciplines, met name uit de archeologie en etnografie, maar ook uit de kunsthistorie, mythologie en folkore, geschiedenis, literatuur en materiële cultuur studies.

Diversiteit is het sleutelwoord. We kijken bijvoorbeeld naar de verschillende religieuze stromingen en externe invloeden door de tijd heen (o.a. prehistorische rituelen, shinto, boeddhisme, confucianisme, taoïsme en shamanistische praktijken, christendom en “nieuwe religies”); hun tempels en heilige plaatsen en materiële cultuur. Verder onderzoeken we religieuze praktijken, van nationaal belang tot kleine rituelen voor het dagelijkse leven. Daarbij komt ook aan bod: regionale diversiteit (inclusief de inheemse religies van de Ainu en van de Ryukyu eilanden); speciale praktijken afhankelijk van sociale status en beroepsgroep; en de rol die religie speelde in het leven van mannen, vrouwen en kinderen.

De wekelijkse seminars bestaan uit een mengeling van hoorcollege en klassikale discussie naar aanleiding van de opgegeven literatuur. Tijdens de tweede helft van het tweede blok vinden er eveneens referaten plaats.
Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende media, bijvoorbeeld inclusief korte etnografische films (via youtube e.d.). Indien de omstandigheden het toelaten, brengen we ook een (optioneel) bezoek aan de collectie van het Museum voor Volkenkunde.

Leerdoelen

 • Inzicht in de oorsprong en ontwikkeling van religieuze praktijken in Japan

 • Inzicht in de invloed van religie op het dagelijks leven, afhankelijk van tijd, regio, en sociale status

 • De veelzijdigheid van bronnen en perspectieven leren kennen en toepassen

 • Kritische beschouwing van literatuur d.m.v. discussiepunten en klassikale discussie

 • Het geven een analytische presentatie in de vorm van een referaat (5-10 mins)

 • Het schrijven van een research paper naar aanleiding van een zelfgekozen onderwerp.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 1. Participatie (40%): wekelijkse postings op het discussiebord van Brightspace en klassikale discussie geleid door wekelijks wisselende ‘moderators’, naar aanleiding van het wekelijkse leesmateriaal
 2. Analytisch element (20%): referaat (mag in verband staan met research paper)
 3. Research element (40%): paper (2000-2500 woorden)

Weging

 • 40% (participatie, postings en discussie) - 20% (referaat)- 40% (paper)

 • Voor het participatie cijfer geldt: minimaal 50% deelname aan de wekelijkse discussiepunt postings (=5/10 sessies), en iedereen heeft eenmalig een rol als moderator in de klassikale discussie.

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Alle drie de elementen dienen met een voldoende afgerond te worden om dit vak te behalen.

Herkansing

 • Indien de studenten niet tijdig voldoen aan alle vereisten voor de discussie postings en hiervoor een goede reden hebben, kan dit element in overleg met de docent herkanst worden d.m.v. een extra literature review paper.

 • Het referaat vindt plaats gedurende het 2e blok. Kan bij goede reden herkanst worden, in overleg met de docent.

 • Er bestaan twee momenten voor het inleveren van de research paper, waarbij de tweede deadline als herkansing wordt gerekend voor degenen die voor de eerste poging geen voldoende hebben behaald of niets hebben ingeleverd.

Literatuurlijst

Voor dit seminar hoeven geen reader of boeken te worden aangeschaft.

Het voor dit college benodigde leesmateriaal is altijd voor de studenten toegankelijk: óf in de Asian Library te vinden op de speciale voor Religie in Japan gereserveerde boekenplank ALCRS137, óf online te lezen of downloaden via de UB catalogus.

Elke week worden tijdens het seminar een andere periode, en een ander verdiepend thema behandeld.

De basis-literatuur bestaat uit het boek:

 • Van der Veere, H. Boeddha’s en Kami. De ontwikkeling van de Japanse religie. (Licht op Japan-reeks). Amsterdam University Press, Amsterdam. (leesplank ALCRS137)

 • aangevuld met hoofdstukken of artikelen uit andere bronnen. Wekelijks zal de te bespreken literatuur (meestal) bestaan uit een combinatie van achtergrond hoofdstuk(en) uit Boeddha’s en Kami, met een selectie van verdiepende artikelen en/of hoofdstukken uit relevante bronnen.

De literatuurlijst met instructies wordt op de Brightspace site geplaatst.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing