Prospectus

nl en

Schrijven over Taal, Taalvaardigheid II

Course
2021-2022

Toegangseisen

Deelnemers moeten het college Schrijven over cultuur, Taalvaardigheid II met een voldoende hebben afgesloten of een vergelijkbaar niveau hebben (ter beoordeling van de docent).

Het maximum aantal studenten is 20. Als er meer aanmeldingen zijn, geldt de volgende volgorde van toelating:

 1. studenten die de volledige ba-opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies volgen;
 2. exchange en study abroad studenten van Nederlandkunde/Dutch Studies;
 3. keuzevakstudenten en contractstudenten die meerdere colleges volgen of hebben gevolgd bij Nederlandkunde / Dutch Studies;
 4. anderen in volgorde van aanmelding.

Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het blijft nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt ook in dit semester de woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.

Tijdens dit semester staan argumenteren en samenvatten centraal. Dit doen we aan de hand van (populair-) wetenschappelijke teksten. Studenten maken korte schrijfopdrachten en schrijven vier langere teksten. Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van elkaars teksten: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc.

Leerdoelen

woordenschat

 • receptieve woordenschat uitbreiden met 1500 woorden

 • verfijnen van de actieve woordenschat zodat geen misverstanden meer optreden en de student in staat is de woordkeus te variëren

schrijfvaardigheid / academische vaardigheden

 • een overtuigende tekst schrijven in de vorm van een betoog.

 • informatie, standpunten en argumenten uit wetenschappelijke bronnen samenvatten en weergeven in uitgewerkte tekst.

 • kritisch reflecteren op eigen en andermans werk.
  In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1+/B2.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Woordenschat (50%)
  Er zijn vier woordenschattentamens, verspreid over het semester. Alle vier de tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.

 • Portfolio en reflectie (15%)
  Studenten houden gedurende het semester een portfolio bij met daarin hun schrijfwerk en reflectie daarop. Het volledige portfolio moet worden ingeleverd, dit is voorwaarde voor deelname aan het schrijftentamen.

 • Schrijftentamen (35%)
  Aan het eind van het semester is er een schrijftentamen waarbij studenten een stuk schrijven van 500 -600 woorden naar aanleiding van artikelen die zij hebben kunnen voorbereiden en mogen meenemen. Het gebruik van niet-elektronische woordenboeken is toegestaan. Dit tentamen moet voldoende (minimaal 5,5) zijn.

Weging

Zie toetsing

Herkansing

Zowel voor de woordenschattoetsen als voor het schrijftentamen is een herkansing mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen onder andere verkrijgbaar via [de uitgever] (https://intertaal.nl/products/thematische-woordenschat-nederlands-voor-anderstaligen-9789054516989).

 • Studenten met weinig kennis van de Nederlandse grammatica raden wij aan het volgende boek door te werken: Dina Bouman-Noordermeer (2019) Beter Nederlands, Een inleiding, Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Zesde, herziene druk. Bussum: Coutinho.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands