Prospectus

nl en

Stumbling Blocks in Dutch as a Second Language

Course
2021-2022

Toegangseisen

Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven/Grammatica 1B.
Deze cursus is bedoeld voor reguliere studenten Dutch Studies en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Ook moedertaalsprekers met belangstelling voor de structuur van het Nederlands zijn van harte welkom.

Beschrijving

In deze cursus staan de structuur en grammaticale elementen van het Nederlands centraal, in het bijzonder die elementen die moeilijk zijn (struikelblokken) voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben verworven. Studenten verwerven expliciete, metalinguistische kennis met betrekking tot lastige aspecten van het Nederlands als tweede taal, zoals de woordvolgorde in complexe zinnen en het gebruik van ‘er’. Basiskennis van de grammatica van het Nederlands wordt bekend verondersteld. Tijdens deze cursus richten we ons op grammaticale aspecten die de begrijpelijkheid niet direct aantasten, maar de taalgebruiker wel als niet-moedertaalspreker typeren. Naast een lesboek wordt gebruikt gemaakt van online beschikbare informatie.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven in de structuur en grammaticale elementen van het Nederlands op gevorderd niveau.

 • Het verwerven van metalinguistische kennis van grammaticale patronen en de relatie met het lexicon.

 • Het leren herkennen van struikelblokken voor tweedetaalverwervers en deze kunnen aanwijzen in authentiek materiaal.

 • Het leren omgaan met de e-ANS (relevante informatie vinden en toepassen).

 • Het kennismaken met en leren gebruiken van de corpora van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • mondelinge presentatie (10%)

 • twee onderzoeksopdrachten (40%)

 • afsluitend schriftelijk tentamen [gesloten en korte open vragen] (50%)

Weging

Zie toetsing

Herkansing

Alleen het afsluitende schriftelijke tentamen kan herkanst worden indien het eindcijfer lager dan 6.0 is.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Bouman-Noordermeer, D. et al. (2020) Beter Nederlands, de verdieping, Grammatica voor anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, isbn 978 90 469 0600 2

Voor degenen die het college Taalverwerving I: Schrijven/Grammatica 1B niet gevolgd hebben is het aan te bevelen ook het volgende boek aan te schaffen: Bouman-Noordermeer, D. (2019) Beter Nederlands, Een inleiding, Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Zesde, herziene druk. Bussum: Coutinho.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing