Prospectus

nl en

Economic Policy in the European Union

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De Europese Unie begon in 1957 als een samenwerking tussen 6 landen op met name handelsgebied. De samenwerking heeft zich inmiddels verbreed tot 27 landen en ook verregaand verdiept tot een interne markt met een Europees regelkader en een gemeenschappelijke munt voor een flink aantal lidstaten met de ambitie alle staten onder de Europese monetaire eenheid te brengen
Het doel van deze cursus is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken.
Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten. De student is dan in staat om de politieke ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan te analyseren voor productmarkten, arbeidsmarkten, landbouwbeleid en macro-economisch beleid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De student bouwt de kennis en het begrip op dat nodig is om de onderwerpen op het gebied van economisch beleid in de EU te kunnen analyseren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student herkent en beschrijft de belangrijke economische implicaties van de verschillende stappen van Europese economische integratie.

 • De student kan het economische beleid van de Europese Unie samenvatten en is in staat deze te analyseren in termen van economische efficiëntie, economische belangen en welvaartsverdeling.

 • De student kan grafieken interpreteren en uitleggen die in de economie gebruikt worden om het proces van economische integratie te analyseren.

 • De student demonstreert wat de gevolgen zijn van de Europese Monetaire Unie voor economie en begrotingsbeleid.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. S. Cicognani.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de stof lezen die tijdens het college besproken wordt.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. S. Cicognani.

 • Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van de oefeningen die aangegeven worden om de stof eigen te maken en het voorbereiden van een presentatie in groepjes (zie ook “praktische opdracht” onder het kopje Toetsvorm)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (80% van het eindcijfer)

 • Praktische opdracht: presentatie in groepjes (20% van het eindcijfer)

Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

De praktische opdracht kan niet herkanst worden. Deelname aan de praktische opdracht is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk tentamen. Het cijfer van de praktische opdracht blijft geldig na afloop van het studiejaar.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Literatuur: Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 6th edition, McGrawHill Education, 2020

 • Syllabus

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. S. Cicognani

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B 205

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie

 • Telefoon: zie hieronder

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: KOG B 207

 • Openingstijden: maandag tot vrijdag 9:00-12:00

 • Telefoon secretariaat: +31(0)71 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.