Prospectus

nl en

Moleculaire biologie

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit blok bouwt voort op de kennis die in het blok Biomoleculen verkregen is.

Beschrijving

In het vorige blok, Biomoleculen, is de kennis over eiwitten, RNA en DNA opgefrist en uitgebreid. In dit blok wordt behandeld hoe de replicatie en schadeherstel van het genoom plaatsvindt en hoe genen tot expressie komen. Er wordt een korte introductie gegeven hoe virussen, die belangrijk zijn voor ziekte en als hulpmiddel bij onderzoek, hun strategie voor replicatie en transcriptie hebben aangepast. Verder komen de processen die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de celcyclus en voor de geprogrammeerde celdood, apoptose, aan bod. Tot slot zullen een aantal moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een organisme behandeld worden. Deze kennis zal in de volgende blokken regelmatig nodig zijn. Het biomedische onderzoek betekent tegenwoordig dat men vaak onderzoek doet aan genen en genproducten om de normale processen en de veranderingen bij ziekte te begrijpen en te beïnvloeden. Daarom zal in dit blok ook aandacht besteed worden aan technieken die dit onderzoek mogelijk maken.

Leerdoelen

De student:

  • kan conclusies trekken over het optreden van DNA replicatie, DNA schadeherstel, en genexpressie in cellen.

  • heeft inzicht in hoe virussen repliceren in gastheercellen en ingezet kunnen worden voor biomedisch onderzoek.

  • heeft inzicht in processen die celcyclus en celdood reguleren in gezonde en afwijkende situaties.

  • toont inzicht in de samenhang tussen processen die bepalen of genen tot expressie komen en hoe deze processen de moleculaire basis zijn voor de ontwikkeling van een organisme.

  • heeft inzicht in technieken (en inhoudelijke achtergrond) rond genmanipulatie om een moleculair biologische vraagstelling te onderzoeken.

  • beheerst de vaardigheden om een wetenschappelijk onderzoeksverslag te maken passend binnen de regels geldend in de moleculaire biologie.

  • past moleculair en biologische kennis en begrip toe in een wetenschappelijk onderzoek.

  • toont vaardigheid om data banken en computerprogramma’s te gebruiken voor het uitvoeren van analyses.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden als zelfstudie, welke besproken wordt in verplichte werkgroepen. Daarnaast zijn er een paar overzichtscolleges en is er een klinisch college. Voor het beheersen van de stof moeten er ook practica en computeropdrachten worden uitgevoerd. Voor één practicum moet een verlag geschreven worden. Naast de fysieke practica worden er ook een aantal virtuele practica op de computer uitgevoerd.

Toetsing en weging

Het blok wordt afgesloten met een tentamen bestaande uit open vragen. Het is een openboektentamen, waarbij het aantal vragen het onmogelijk maakt om alle antwoorden op te zoeken.
Voor de bepaling van het eindcijfer van het blok telt het tentamen 90% en het practicum 10% mee. Het blok kan pas worden afgesloten als alle practica, computeropdrachten en het VMT tentamen voldoende afgerond zijn.

Literatuurlijst

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell

  • M.K. Campbell. Biochemistry

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Niet van toepassing.