Prospectus

nl en

Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1)

Course
2022-2023

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De onderwijsvisie van het LUMC en de Universiteit Leiden heeft als doel niet alleen op te leiden tot vakinhoudelijk deskundigen maar ook tot volwaardige academici die mee kunnen denken over vraagstukken in de maatschappij en daar een kritische reflectie op kunnen geven. Het lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST) beoogt BW-studenten, naast de vakinhoudelijke opleiding die in de diverse thematische blokken aan bod komt, te onderwijzen en trainen om als biomedische wetenschapper op academisch en op maatschappelijk niveau te denken en handelen.

In het eerste studiejaar richt BAST zich op de volgende zes onderwerpen: 1. Effectief informatie vergaren, verwerken en presenteren; 2. Kennismaking met biomedisch onderzoek; 3. Kritisch en efficiënt lezen; 4. Statistiek als methode voor wetenschappelijke onderbouwing van onderzoek; 5. Kritisch nadenken en discussiëren over het raakvlak tussen BW en maatschappij; 6. Biomedische wetenschap in relatie tot de klinische praktijk.

BAST wordt in de vorm van blokken aangeboden. Daarnaast wordt BAST geïntegreerd in enkele onderwijsblokken in de vorm van thema’s. In het eerste jaar zijn er vier lijnblokken geprogrammeerd: “Start.BW” (onderwerp 1 en 3), “Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde” (onderwerpen 1, 2, 3, 5, 6) en “Methoden en Technieken van Wetenschappelijk Onderzoek” (onderwerp 4) met een aparte omschrijving in de e-studiegids. Verder is er in het blok Metabolisme 2 het BAST-thema ‘Orgaandonatie’ (onderwerp 5, 6) en in het blok Medische Genetica het BAST-thema ‘Ethische en psychologische aspecten van genetische ziekten’ (onderwerp 1, 2, 5, 6). Daarnaast is er de Jaaropdracht: BW en Maatschappij. Hieraan wordt gedurende het hele jaar gewerkt tijdens de reguliere blokken en gedurende twee weken die aan verdieping rondom de jaaropdracht zijn gewijd.

In deze jaaropdracht BW en Maatschappij gaat iedere werkgroep na een voorbereidende periode aan de slag met een zelf gekozen onderwerp op het gebied van een nieuwe toepassing die voortkomt uit biomedisch onderzoek. Het doel is om tot een gezamenlijk rapport te komen dat als advies voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wordt opgesteld en gepresenteerd. Daartoe worden de diverse biomedische aspecten van de gekozen toepassing in kaart gebracht en het belang daarvan voor de samenleving beschreven. Ook worden de voors en tegens tegen elkaar afgewogen. Op grond van die inventarisatie en analyse neemt de werkgroep een eigen standpunt in met betrekking tot de invoering van de nieuwe toepassing en formuleert dit in de vorm van een stelling. De jaaropdracht BW en Maatschappij is een opdracht die samen met de medestudenten van de werkgroep wordt gemaakt. Goed kunnen samenwerken is namelijk een belangrijke vaardigheid van een biomedisch wetenschapper. Bij het werken aan de jaaropdracht is er op een aantal momenten expliciete aandacht voor reflectie op de individuele inzet en bijdrage aan het groepsproces.

Leerdoelen BAST Jaaropdracht

Leerdoelen:
De leerdoelen van de jaaropdracht BW en Maatschappij zijn:
A. De student heeft zich een academische houding en academische vaardigheden eigen gemaakt.
B. De student is bekend met ethische, normatieve en maatschappelijke implicaties vanuit verschillende perspectieven van biomedisch onderzoek en heeft inzicht in de verwevenheid tussen wetenschap, technologie en samenleving.
C. De student kan deelnemen aan een debat over maatschappelijke aspecten van biomedische onderwerpen, en daarin een beredeneerd standpunt innemen.
D. De student kan over de ethische en maatschappelijke implicaties van een biomedisch onderzoek een betoog schrijven en een visie presenteren voor een breed publiek.
E. De student is in staat te reflecteren op het eigen handelen en feedback van anderen te verwerken ter verbetering van een product/aanpak en het eigen functioneren.
F. De student kan feedback geven aan medestudenten over aspecten van de samenwerking.

Rooster

Het rooster van het onderwijs tot 6 februari 2023 kun je vinden op de LUMC roostersite of lees je af via de LUMC roosterapp. Het onderwijs na 6 februari 2023 raadpleeg je via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Onderwijsactiviteiten behorende bij de BAST jaaropdracht zijn colleges en werkgroepen. Het schrijven aan het rapport vindt in de zelfstudie tijd tussen de werkgroepen plaats.

Toetsing en weging

De voorbereiding op, en werken aan de jaaropdracht vindt gedurende het gehele jaar plaats in zowel het reguliere blokonderwijs als in twee verdiepingsweken. Voor de jaaropdracht staat 5 ECTS.
De jaaropdracht BW en Maatschappij kent de volgende met een cijfer beoordeelde eindproducten:
1. Het rapport (25% groepscijfer)
2. De eindpresentatie (25% groepscijfer)
3. Ethiek essay (25% individueel cijfer)
4. Peer review (25% individueel cijfer)

Daarnaast dient het peer assessment (2x) en zoekverslag literatuur te zijn voldaan voor het vrijgeven van het eindcijfer

Literatuurlijst

E. Koster (red.) Wat is wetenschap? 3e druk, 2014. VU University Press

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Coördinator BAST jaaropdracht Dr. N.A. Gruis: gruis@lumc.nl

Opmerkingen

Studiebelasting voor BAST-1 onderwijs wordt gewaardeerd met studiepunten per blok. De jaaropdracht omvat 5 ECTS. Voor de thema’s geïntegreerd in de blokken worden geen aparte studiepunten gegeven, deze zijn een onderdeel van de studiepunten voor het betreffende blok.