Prospectus

nl en

Clinical problems: from reproduction to adulthood

Course
2022-2023

Toegangseisen

Beschrijving

Dit blok in het bachelor programma behandelt de vraagstukken rond voortplanting en vroege levensfase. De rode lijn in het blok is: Groei en ontwikkeling, van conceptie tot volwassenheid. De thema’s in dit blok worden behandeld aan de hand van ontwikkelingsstadium en/of leeftijdsgroep waarin het thema typisch voorkomt.

Thema’s
1. Zwanger worden
2. Zwangerschap en bevalling
3. Pasgeborene en zuigeling
4. Het jonge kind
5. Het schoolgaande kind
6. De adolescent

Leerdoelen

 1. De student verklaart gegevens uit een patiënten casus binnen vraagstukken die typisch zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie vanuit anatomie, ziektemechanisme, pathologie, pathofysiologie, genetica en ontwikkelingsniveau en definieert hiermee een klinisch probleem. Daarbij bepaalt de student welke disciplines relevant zijn voor het oplossen van een probleem.
 2. De student geeft voor het klinisch probleem bij een patiënten casus een differentiaal diagnose passend bij het ontwikkelingsniveau, op volgorde van waarschijnlijkheid.
 3. De student stelt een diagnostisch plan op en verantwoordt keuzes op basis van etiologie, pathogenese, leeftijd en belasting voor de patiënt.
 4. De student stelt een behandelplan op. Medicamenteuze behandeling is gericht op groepen medicamenten, rekening houdend met de leeftijd, en wordt verantwoord op basis van werkingsmechanismen en bijwerkingen en uitgewerkt volgens de 6 step methode. Niet medicamenteuze behandelingen kunnen leefregels betreffen en opvoedkundige adviezen. De student kan hierover voorlichting geven.
 5. De student kan met kennis van fysiologische en pathofysiologische veranderingen rondom bevruchting, geboorte en adolescentie voorspellingen doen over medische, psychosociale en genderspecifieke problemen die als gevolg daarvan kunnen optreden.
 6. De student herkent situaties waarin de arts met andere niet-medische disciplines moet samenwerken om goede zorg voor de patiënt te leveren en geeft aan welke disciplines dat zijn. De student kan aangeven in voorbeeldsituaties hoe de communicatie binnen multidisciplinair overleg verloopt.
  Competenties: samenwerking, communicatie.
 7. De student herkent situaties in de vroege levensfase waarin de arts zich extra bewust moet zijn van ethische dilemma’s, is in staat hierop te reflecteren en is op de hoogte van relevante juridische kaders.
  Competenties: academische vorming, professionaliteit.
 8. De student kan de organisatie en inhoud van de zorg rondom een ongecompliceerde zwangerschap in Nederland beschrijven . De student herkent en beschrijft een gecompliceerde zwangerschap aan de hand van criteria. De student kan in een oefensituatie de toekomstige ouders hierover inlichten, en een adequate verwijsbrief schrijven aan de juiste zorgverlener in het juiste echelon.
  Competenties: organisatie, communicatie.
 9. De student kan risicofactoren voor kindermishandeling herkennen in een casus en dit weergeven in een SPUTOVAMO formulier. De student kan relevante vragen in een seksuele anamnese benoemen.
  Competentie: communicatie.
 10. De student past kennis over de organisatie en inhoud van primaire en secundaire preventiemaatregelen in de verloskundige en Kindergeneeskundige zorg in Nederland toe in een oefencasus en geeft aan waar de zorg anders is verlopen, welke religieuze en/of culturele factoren hierbij een rol hebben gespeeld, waar dit verschilt van de geadviseerde zorg, en welke gevolgen dit mogelijk kan hebben voor de patiënt.
  Competentie: communicatie.

Rooster

Het rooster van het onderwijs tot 6 februari 2023 kun je vinden op de LUMC roostersite of lees je af via de LUMC roosterapp. Het onderwijs na 6 februari 2023 raadpleeg je via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie ondersteund door E-learning
Werkgroepen
Patiënt demonstratie colleges, hoorcolleges, quizcolleges
Responsiecolleges

Toetsing en weging

Tussentoets (25 punten)
Eindtoets (75 punten)
Hertentamen (100 punten)

De tentamendata zijn beschikbaar op op de roosterwebsite.

Literatuurlijst

 • Hacker and Moore's Essentials of Obstetrics and Gynecology, NF Hacker et al, 6e editie, 2016

 • Illustrated textbook of Paediatrics, T Lissauer & G Clayden, 6e editie, 2021

 • Leerboek psychiatrie. Kinderen en adolescenten, Th. Doreleijers et al, 3e editie, 2019

 • Dermatovenereologie voor de eerste lijn, JH Sillevis Smit et al, 10e editie, 2017

 • Leerboek Gezondheidsrecht, DP Engberts et al, 4e editie, 2017

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Mw. N. Lutz-Toole
Secretariaat Kindergeneeskunde, J6-214
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

T: 071-5261143 G3VVV@Lumc.nl

Mw. M. Drost
Secretariaat Gynaecologie-Verloskunde, K6
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

T: 071-5262851 G3VVV@Lumc.nl

Opmerkingen