Prospectus

nl en

Bachelor Thesis: Tax Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

U mag slechts deelnemen aan het vak Bachelor scriptie Fiscaal recht indien u:

 • tenminste 120 ECTS aan vakken van het bachelor curriculum Fiscaal recht heeft behaald (inclusief het propedeusediploma),

 • waarbij in ieder geval de vakken Directe Belastingen I en Fiscale Ethiek of Theorie van het Belastingrecht met goed gevolg moeten zijn afgelegd,

 • en waarbij (bij specifieke) scriptieonderwerpen een bepaald vak als bijzondere ingangseis kan gelden.

Beschrijving

Korte omschrijving van het vak
Bij het vak ‘bachelorscriptie’ voert de student een juridisch onderzoek uit van beperkte omvang. De student doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een overzichtelijk juridisch onderwerp.

U moet er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. op een analytische en kritische wijze verslag te doen van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied. U moet er daarnaast blijk van geven zelfstandig een overzichtelijke scriptie te kunnen schrijven in correct Nederlands dan wel Engels.
Getalenteerde en gemotiveerde studenten zal worden gevraagd deel te nemen aan de Fiscale Talentenklas; deze studenten schrijven hun eindwerkstuk in de vorm van een scriptie (zie de vakbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

Toepassen kennis en inzicht:

 • De student is in staat een probleemstelling te formuleren met betrekking tot een overzichtelijk juridisch onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar probleemstelling deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een passende werkwijze te ontwerpen voor het beantwoorden van de vraag.

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvraag (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

 • De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) te begrijpen en toe te passen op de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvraag.

Oordeelsvorming:

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem of haar zelf gevonden materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn of haar onderzoeksvraag.

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn/haar onderzoek.

Communicatie:

 • De student is in staat zijn of haar vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de (basale) vereisten van het (juridisch-)wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn of haar vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2

Andere onderwijsvorm(en)

 • Begeleiding via persoonlijke en groepsgewijze feedback door een docent.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Essay (100%)

In geval van een onvoldoende eindcijfer is er de mogelijkheid tot een herkansing.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Geen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Eerst aanmelden voor het vak, daarna in Brightspace aanmelden voor de participantengroepen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. H. Vording

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Spreekuur: na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: 9.00-16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5277840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.