Prospectus

nl en

Bachelorscriptie: Notarieel recht

Course
2022-2023

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald. U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen. De cesuur voor de berekening van het totaal van 120 EC is bepaald op 14 januari 2023. Via Brightspace wordt bekend gemaakt van welke tentamens die u heeft afgelegd voor of op die datum de eindcijfers meetellen voor de norm van 120 EC.
Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis voor het betreffende scriptieonderwerp geldt (Cf. art. 4.2 bachelor OER).

Beschrijving

Bij het vak ‘bachelorscriptie’ voert u een juridisch onderzoek uit van beperkte omvang. U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een overzichtelijk juridisch onderwerp. Er is een beperkt aantal scriptieonderwerpen waarop u kunt inschrijven. Op basis van het onderwerp waarbij u bent ingedeeld formuleert u een probleemstelling/onderzoeksvraag, die u verder uitwerkt in deelvragen. U dient met uw scriptie te laten zien dat u in staat bent om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. deze vra(a)g(en) te beantwoorden en op een analytische en kritische wijze verslag te doen van het onderzoek. U moet daarnaast aantonen dat u vrijwel zelfstandig een scriptie kunt schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld. De scriptie vormt daarmee een proeve van academische bekwaamheid. Bij de bachelorscriptie is het niet of van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

De bachelorscriptie wordt geschreven binnen een beperkte periode (ca. 11 weken). De begeleiding bestaat in beginsel uit drie bijeenkomsten die deels groepsgewijs plaatsvinden, deels individueel. Per scriptieonderwerp/begeleidingsgroep is er een uitgewerkt tijdsschema. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten wordt er allereerst een inleiding gegeven over het onderwerp en in het algemeen over het doen van en verslag leggen over juridisch onderzoek; daarnaast wordt tussentijds werk besproken (probleemstelling, scriptieopzet, concept-hoofdstukken).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van de bachelorscriptie is het nader aanleren én toepassen van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven volgens de eisen van het vakgebied. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet van belang welk specifiek onderwerp of rechtsgebied daarbij centraal staat.

Toepassing kennis en inzicht

 • De student is in staat een onderzoeksvraag te formuleren met betrekking tot een overzichtelijk juridisch onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar onderzoeksvraag deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een passende werkwijze te ontwerpen voor het beantwoorden van de vraag.

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

 • De student is in staat wetenschappelijke literatuur en/of jurisprudentie te begrijpen en toe te passen ter beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem/haar zelf gevonden materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn/haar onderzoek.

Communicatie

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de vereisten van bedrijfswetenschappelijk -wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2022-2023 staat vanaf januari 2023 gepubliceerd op de hiervoor bestaande Brightspaceomgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Andere onderwijsvorm(en)

 • Begeleidingsgesprekken: drie (deels met andere studenten, minimaal één bijeenkomst individueel met uw begeleider)

 • Namen docenten: afhankelijk van het onderwerp

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doen van onderzoek en uitwerken van tussentijdse conceptteksten; zie verder beschrijving per onderwerp/scriptiegroep.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk werk. Een bachelorscriptie kan onder voorwaarden herkanst worden. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 3.3 van de Handleiding Bachelorscriptie (zie Brightspace) en in de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER) en de Regels & Richtlijnen van de examencommissie.

Inleverprocedures Zie Brightspaceomgeving.

Examenstof
Geen. Zie voor de criteria voor beoordeling/becijfering van de scriptie de Brightspaceomgeving.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • De ‘Leidraad voor juridische auteurs’, Deventer: Wolters Kluwer 2016. (Ook hier op internet)

Aanbevolen studiemateriaal

 • J. Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom Hoger Onderwijs, 2020.

 • H. Tigchelaar, e.a., Onderzoeksvaardigheden/Research Skills, Nijmegen: Ars Aequi, 2010.

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

 • Een inschrijving op onderwerp

In november 2022 start de algemene inschrijving. In februari 2023 vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor studenten die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin oktober 2022 geplaatst op Brightspace. Ook de Handleiding bachelorscriptie wordt daar gepubliceerd.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang. Mede daarom zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze beperkt. Er komt een lijst van tientallen onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten; per onderwerp is een beperkt aantal scriptieplaatsen beschikbaar.

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. M. Michels

 • Werkadres: KOG, kamer C2.15

 • Bereikbaarheid: per mail

 • Telefoon:071 - 527 7880

 • E-mail: m.michels@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41

 • Openingstijden: Dagelijks van 09.00 - 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.