Prospectus

nl en

Constitutional Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Beginselen van de democratische rechtsstaat.

Beschrijving

We leven in een vrij land. En dat betekent dat we alleen onder strikte voorwaarden door de overheid gedwongen kunnen worden ons anders te gedragen dan we graag zouden willen. In een democratische rechtsstaat bepaalt, zelfs in tijden van bijvoorbeeld een coronacrisis, het recht die voorwaarden, en wordt dat recht gevormd door democratisch gekozen instanties. Het staatsrecht bepaalt welke instanties dat zijn, en onder welke voorwaarden zij hun bevoegdheden mogen uitoefenen. De Grondwet speelt hierbij een centrale rol. Ons staatsrecht is echter allang niet meer zuiver nationaal van aard. Internationale verdragen, Europees Unierecht en Europese mensenrechten beïnvloeden ons recht evenzeer. Dit vak, dat voortbouwt op het propedeusevak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, behandelt enkele belangrijke aandachtsgebieden van het staatsrecht.

Ten opzichte van het propedeusevak vindt een thematische verdieping plaats in de wijze waarop de beginselen van de democratische rechtsstaat en de binding aan internationale en Europese normen een rol spelen bij de vormgeving van het Nederlandse staatsrecht. Een van de rode draden daarbij is de grote verwevenheid tussen het Nederlandse, het internationale en het Europese recht. Deze verwevenheid is van invloed op de inrichting van en onderlinge verhouding tussen de diverse nationale staatsorganen en staatsmachten (wetgever, bestuur en rechter) en ook op de verhouding tussen overheid en burger. Zij heeft bijvoorbeeld consequenties voor de mogelijkheden die de burger heeft om wetgeving en bestuursbeslissingen te beïnvloeden (democratische legitimatie), voor de normering van bestuursoptreden en voor de rechtsbescherming van de burger tegen overheidsbeslissingen.

Het basisonderwijs wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges/weblectures, schriftelijke introducties op de onderwijsweken en interactieve sessies. Tijdens de interactieve sessies wordt de wekelijkse opdracht behandeld, maar is er volgens het uitgangspunt van Flipping the Classroom ook gelegenheid voor vrije, academische gedachtenwisseling naar aanleiding van de schriftelijke introductie en de voor de betreffende week voorgeschreven literatuur. Naast dit basisonderwijs, zijn er wekelijks enkele besprekingsbijeenkomsten van facultatieve, schriftelijke uitwerkingen van de wekelijkse opdracht. Deze besprekingsbijeenkomsten kunnen alleen worden gevolgd door wie vooraf schriftelijk zijn of haar schriftelijke uitwerking van de wekelijkse opdracht (400-500 woorden) via Brightspace heeft ingeleverd en ook de stof heeft bestudeerd.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping van de in het vak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat verworven kennis met betrekking tot de navolgende zes thema’s: ‘De eeuw van de grondwet; constituties als basis voor de rechtsorde en leiderschapssystemen in moderne samenlevingen; de liberale democratie’; ‘Aanvaardbaarheid van overheidsgezag en effecten van constituties’; ‘Rechtsvorming en publieke besluitvorming I (democratie en parlementaire democratie)’; ‘Rechtsvorming en publieke besluitvorming II (legaliteit, machtenscheiding en rol van de rechter)’, Rechtsvorming en publieke besluitvorming III (rechtsstaat en internationale publieke besluitvorming – EU); en ‘Grond- en mensenrechten’. Daarbij wordt de leerstof in dit bachelor 2-vak geplaatst tegen de achtergrond van een eerste rechtsvergelijking met het staatsrecht van andere landen; de politieke context waarin het staatsrecht functioneert; de actualiteit; de invloed van het Europese recht op de staatsrechtelijke verhoudingen; en de normatieve uitgangspunten waarop het (Nederlandse) staatsrecht berust. Tevens wordt, eveneens anders dan in het eerstejaarsvak, een extern perspectief ontwikkeld op het staatsrecht in het algemeen en de Grondwet in het bijzonder.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt de beginselen die ten grondslag liggen aan het Nederlandse (geschreven en ongeschreven) staatsrecht benoemen en toelichten
2. U bent bekend met de belangrijkste constitutiebegrippen, theorieën over de ontwikkeling van constituties en de effecten, betekenis, en werking ervan in maatschappelijke, economische, juridische en politieke contexten. U kunt deze theorieën en begrippen benoemen en toelichten alsmede herkennen in constitutionele praktijken
3. U kunt de structuur en geschiedenis van het Nederlandse staatsrecht reproduceren
4. U kunt gemiddeld complexe staatsrechtelijke casus uit de praktijk oplossen
5. U kunt het staatsrecht gebruiken bij het oplossen van problemen in andere rechtsgebieden
6. U kunt, vanuit de normatieve beginselen of een minimale rechtsvergelijking, kritisch reflecteren op actuele ontwikkelingen in het staatsrecht, al dan niet in een politieke context
7. Als meerdere oplossingen van een concrete casus mogelijk zijn, kunt u deze onderling beoordelen op hun juridische kwaliteit
8. U kunt uw kennis, oplossing van een casus of een (kritische) reflectie op een heldere en overtuigende wijze overbrengen aan een geïnformeerd publiek van medestudenten of professionals: u kunt positie innemen in het juridische debat
9. U bent in staat om een extern perspectief te ontwikkelen op het staatsrecht in het algemeen en de Grondwet in het bijzonder
10. U bent in staat om, in het kader van de vaardighedenleerlijn in de bachelor, een wetenschappelijk betoog te schrijven aan de hand van een onderzoeksvraag.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges/weblectures

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof. dr. W.J.M. Voermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace en digitaal werkboek

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: schriftelijke introducties

 • Aantal: 5

 • Namen docenten: mr. dr. H.M.T.D. ten Napel, e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering studiestof van de betreffende onderwijsweek

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: interactieve sessies

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten : mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel, e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige bestudering studiestof van de betreffende onderwijsweek, kennisgenomen van (web)lecture, schriftelijke introductie, wekelijkse opgave getracht te maken

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: besprekingsbijeenkomsten

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: wordt nader bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: vooraf schriftelijke uitwerking van de wekelijkse opdracht (400-500 woorden) via Brightspace ingeleverd en ook overigens de studiestof van de betreffende onderwijsweek grondig bestudeerd.

Toetsing

 • Tussentoets: week

 • Tentamen: 2 uur

 • Hertentamen: 3 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

Toetsvorm(en)

 • Het tentamen Staatsrecht wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit 40 multiple choice-vragen. Het tentamen telt mee voor 70% van het eindcijfer.

 • Tussentijds essay van maximaal 750 woorden. Het essay telt mee voor 30% van het eindcijfer.

 • Het hertentamen staat alleen open voor wie voor het tentamen en het tussentijds essay gemiddeld een onvoldoende heeft behaald. Het wordt schriftelijk afgenomen en bestaat uit een essayvraag (30%) en 30 multiple choice-vragen (70%). Voldoende deelresultaten verliezen hun geldigheid na het eerstekanstentamen van het lopende collegejaar.

 • Indien na beoordeling van het tussentijds essay wordt afgezien van deelname aan het tentamen, komt het cijfer voor het tussentijds essay te vervallen.

 • Indien aan het tentamen wordt deelgenomen zonder dat het tussentijdse essay is ingediend, wordt het eindcijfer berekend alsof dit wel is ingeleverd en het cijfer daarvoor fictief op 1 is gesteld.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het digitale werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges/weblectures en interactieve sessies.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • W. Voermans, Het verhaal van de grondwet; Zoeken naar wij. Amsterdam: Prometheus 2019 (laatste druk).

 • W. Voermans, Onze constitutie. Amsterdam: Prometheus 2023

 • Derk Bunschoten & Hans Peters (red.) Zesde herziene editie (of laatste editie) van de Ars Aequi Jurisprudentiebundel Staats- en bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2021-2022 of Sdu Wettenbundel 2021-2022

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Let op: er is geen werkgroeponderwijs in dit vak en dus ook geen aanmelding via MyStudymap mogelijk daarvoor. Voor toegang tot de facultatieve besprekingsbijeenkomsten, zie hierboven.

Contact

 • Vakcoördinator: dhr. mr. dr. H.M.Th.D. ten Napel

 • Werkadres: Steenschuur, 25 kamer C1.11

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.