Prospectus

nl en

Bachelorscriptie: Rechtsgeleerdheid

Course
2022-2023

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond én u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar heeft behaald (120 EC). U dient immers vergevorderd genoeg te zijn met uw studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen. De cesuur voor de berekening van het totaal van 120 EC is bepaald op 14 januari 2023. Via Brightspace wordt bekend gemaakt van welke tentamens die u heeft afgelegd voor of op die datum de eindcijfers meetellen voor de norm van 120 EC. Tot slot: bij sommige scriptieonderwerpen gelden bijzondere ingangseisen zoals het hebben behaald van een bepaald vak (Cf. art. 4.2.1.a bachelor OER).

Beschrijving

Bij het vak ‘bachelorscriptie’ voert u een juridisch onderzoek uit van beperkte omvang. U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een overzichtelijk juridisch onderwerp. Er is een beperkt aantal scriptieonderwerpen waarop u kunt inschrijven. Op basis van het onderwerp waarbij u bent ingedeeld formuleert u een probleemstelling/onderzoeksvraag, die u verder uitwerkt in deelvragen. U dient met uw scriptie te laten zien dat u in staat bent om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. deze vra(a)g(en) te beantwoorden en op een analytische en kritische wijze verslag te doen van het onderzoek. U moet daarnaast aantonen dat u vrijwel zelfstandig een scriptie kunt schrijven, die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld. De scriptie vormt daarmee een proeve van academische bekwaamheid.

De bachelorscriptie wordt geschreven binnen een beperkte periode (ca. 11 weken). De begeleiding bestaat in beginsel uit drie bijeenkomsten die deels groepsgewijs plaatsvinden, deels individueel. Per scriptieonderwerp/begeleidingsgroep is er een uitgewerkt tijdsschema. Tijdens de begeleidingsbijeenkomsten wordt er allereerst een inleiding gegeven over het onderwerp en in het algemeen over het doen van en verslag leggen over juridisch onderzoek; daarnaast wordt tussentijds werk besproken (probleemstelling, scriptieopzet, concept-hoofdstukken).

De bachelorscriptie wordt bij de afstudeerrichting International Business Law in het Engels geschreven, bij de overige afstudeerrichtingen in het Nederlands. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in geval van een internationaal georiënteerd onderwerp, én als zowel scribent als begeleider het Engels aantoonbaar goed beheersen) kan ook bij de overige afstudeerrichtingen de scriptie in het Engels worden geschreven, na toestemming van de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van de bachelorscriptie is het nader aanleren én toepassen van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven volgens de eisen van het vakgebied. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet van belang welk specifiek onderwerp of rechtsgebied daarbij centraal staat.

Toepassing kennis en inzicht

 • De student is in staat een onderzoeksvraag te formuleren met betrekking tot een overzichtelijk juridisch onderwerp.

 • De student is in staat op basis van zijn/haar onderzoeksvraag deelvragen te formuleren, een beoordelingskader uit te werken en een passende werkwijze te ontwerpen voor het beantwoorden van de vraag.

 • De student is in staat zelfstandig informatie te verzamelen en te selecteren die hij/zij nodig heeft voor de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

 • De student is in staat wetenschappelijke literatuur, en/of data te begrijpen en toe te passen ter beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

 • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem/haar zelf gevonden materiaal tegen elkaar én tegen het beoordelingskader af te zetten en op deze manier te komen tot een beargumenteerde afweging bij de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvra(a)g(en).

 • De student is in staat conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn/haar onderzoek.

Communicatie

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een logisch gestructureerd betoog dat voldoet aan de vereisten van bedrijfswetenschappelijk -wetenschappelijk onderzoek.

 • De student is in staat zijn/haar vraagstelling, onderzoek en conclusies te presenteren in een leesbare schrijfstijl zonder taalfouten, in principe in het Nederlands, voor de afstudeerrichting IBL in het Engels.

Leerlijn juridische kernvaardigheden

Gedurende je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vergaar je kennis en inzicht over het recht, leer je die kennis en inzichten toe te passen, leer je je eigen gefundeerde oordeel te vormen over juridische vragen en leer je daarover te communiceren (mondeling en schriftelijk). Daarbij maken we gebruik van de Leerlijn Juridische Kernvaardigheden. Deze strekt zich uit over de drie jaren van de bacheloropleiding. Via tussenstappen bereik je een eindniveau waarmee je voorbereid bent op een juridische masteropleiding of een ondersteunende juridische baan. Deze vaardigheden zijn echter ook nuttig buiten de juridische beroepspraktijk! Op de website www.leidenlawskills.nl staat meer informatie over het vaardighedenonderwijs.

De bachelorscriptie is het sluitstuk van de leerlijn juridische kernvaardigheden. De leerdoelen van de bachelorscriptie geven wat betreft alle juridische kernvaardigheden, op mondeling communiceren na, het eindniveau weer.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2022-2023 staat vanaf oktober 2022 gepubliceerd op de Brightspaceomgeving van de bachelorscriptie Rechtsgeleerdheid.

Zie MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1 (kan variëren per afstudeerrichting)

 • Namen docenten: variërend per afstudeerrichting

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Andere onderwijsvorm(en)

 • Begeleidingsgesprekken: drie (deels met andere studenten, minimaal één bijeenkomst individueel met uw begeleider)

 • Namen docenten: afhankelijk van het onderwerp

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doen van onderzoek en uitwerken van tussentijdse conceptteksten; zie verder beschrijving per onderwerp/scriptiegroep.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk werk. Een bachelorscriptie kan onder voorwaarden herkanst worden. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 3.3 van de Handleiding Bachelorscriptie (zie Brightspace) en in de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER) en de Regels & Richtlijnen van de examencommissie.

Inleverprocedures
Zie de Brightspaceomgeving.

Examenstof
Geen.
Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie de Brightspaceomgeving.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • De Leidraad voor juridische auteurs, te downloaden via www.kluwer.nl/leidraad.

Aanbevolen studiemateriaal

 • J. Renkema, Schrijfwijzer, Amsterdam: Boom Hoger Onderwijs, 2020.

 • H. Tigchelaar, e.a., Onderzoeksvaardigheden/Research Skills, Nijmegen: Ars Aequi, 2010.

Aanmelden

De inschrijving van de bachelorscriptie bestaat uit twee stappen:
1. Algemene inschrijving. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.
2. Inschrijving op onderwerp

In november 2022 start de algemene inschrijving. In februari 2023 vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor studenten die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin oktober 2022 geplaatst op Brightspace. Ook de Handleiding bachelorscriptie wordt daar gepubliceerd.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang. Mede daarom zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze beperkt. Er komt een lijst van tientallen onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten; per onderwerp is een beperkt aantal scriptieplaatsen beschikbaar.

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bv. bij langdurig studieverblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van het op dat moment geldende ‘Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid’. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.