Prospectus

nl en

Cinema: Realism and Modernism (Movements 1)

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tijdens dit college, het eerste van de drie stromingen colleges van de filmtrack, behandelen we de belangrijkste tendensen en discussies over cinema, realisme en modernisme. Deze tendensen en discussies voltrekken zich langs twee cruciale assen. De eerste: het spanningsveld tussen het Hollywood Studio Systeem aan de ene kant, en zogeheten (modernistische) Europese filmcultuur die zich tegen Hollywood afzetten in termen van hun realisme. De tweede: de daaruit voorgevloeide theoretische discussie, waarin van meet af aan een interesse is geweest in, aan de ene kant de mimetische belofte van cinema, ofwel de aanname dat film een onlosmakelijke band heeft met de materiële realiteit, en, aan de andere kant, de ideologiekritische kritiek daarop die vertrekt vanuit de veronderstelling dat cinema de realiteit niet representeert maar produceert.
Tijdens deze cursus staan we stil bij zowel de stromingen en tendensen, als ook bij de discussies die ze hebben losgemaakt over de relatie tussen cinema, realiteit, en modernisme. Wij doen dit aan de hand van de volgende stromingen en tendensen, die op hun beurt weer onlosmakelijk verbonden zijn met het sociaaleconomische, artistieke, technologische en politieke klimaat waaruit zij voorkomen:
Blok 1: het Frans poëtisch realisme, het Italiaans neo-realisme, zogenaamde “seamless realism” van Hollywood, de documentaire stromingen cinéma verité en direct cinema, het Brits sociaal realisme, het perceptueel realisme.
Blok 2: Frans Impressionisme, de Franse Nouvelle Vague, de Neue Deutsche Welle, New Hollywood, independent American cinema en Dogme95.
In tegenstelling tot bij de cursus Literatuur: Realisme/ Symbolisme, wordt realisme hier, in relatie tot cinema, niet zozeer besproken als één specifieke stroming, maar eerder als een problematiek die verschillende (modernistische) stromingen en tendensen heeft geïnformeerd.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de behandelde filmstromingen, -stijlen en -tendensen.

  • is de student in staat de behandelde stromingen en tendensen historisch te situeren

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën en debatten hierover

  • is de student in staat deze kennis in eigen woorden te reproduceren aan de hand van een aantal gestuurde vragen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: midtermtentamen en eindtentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Weging

Midtermtentamen 50%
Eindtentamen 50%
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen

Herkansing

Bij een onvoldoende gewogen gemiddelde kunnen het midtermtentamen (50%) en het eindtentamen (50%) beide herkanst worden.
Er is één hertentamensessie. Studenten kunnen tijdens die ene sessie twee delen herkansen, maar een deel kan ook.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen op Brightspace
Nader te bepalen selectie films

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten Film- en literatuurwetenschap worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Overige studenten zijn verplicht zichzelf in te schrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

-