Prospectus

nl en

Metaphysics

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Metafysica houdt zich bezig met vragen over de algemene structuur van de realiteit. Wat soort van entiteiten bestaan er, en op welke basis kunnen we besluiten dat iets bestaat? Op wat voor manier hangen gebeurtenissen samen en laten de causale netwerken waar we ons in begegeven onze nog enige vrijheid in ons handelen? Welke zaken zijn mens-afhankelijk? Deze vragen lijken we niet (geheel) te kunnen beantwoorden binnen de natuurwetenschappelijke methodologie; en toch lijkt het onontkoombaar dat we standpunten innemen over deze zaken wanneer we een totaalplaatje vormen van de wereld om ons heen, en onze plaats daarin.
In deze cursus zullen we nader ingaan op centrale standpunten in de hedendaagse metafysica. Soms zullen we voorzichtig pogen een oordeel te vormen over belangrijke argumenten in de metafysica; soms zullen we alleen streven naar het verkrijgen van precisie en conceptuale helderheid in ons denken over metafysische vraagstukken.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van enkele centrale onderwerpen binnen de hedendaagse metafysica, en belangrijke concepten die een rol spelen in het verscherpen van deze debatten.
Studenten doen eerste vaardigheden op in het analyseren en evalueren van abstracte filosofische argumentatie en krijgen inzicht in de relatie tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Daarnaast oefenen studenten het nauwkeurig lezen van primaire teksten en het schrijven van korte, betogende filosofische essays.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • enkele centrale onderwerpen binnen de hedendaagse metafysica, waaronder de vrije will, persoonlijke identiteit, het bestaan van een god, noodzakelijkheid, objectieve waarheid, en de ontologie van objecten en eigenschappen;

 • de standpunten en argumenten van enkele toonaangevende filosofen binnen de metafysica;

 • de mogelijke methodologische startpunten van de metafysica en de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over de argumenten die worden aangevoerd voor metafysische standpunten;

 • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke essayvraag en met behulp van een ondersteunend sjabloon.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee korte filosofische essays op basis van essayvragen. Daarnaast dient er elke week een korte samenvatting van de betreffende primaire tekst(en) ingeleverd te worden.

Weging

 • Kort paper I (midterm): 50%

 • Kort paper II (eindpaper): 50%

Minimaal tien van de wekelijkse samenvattingen moeten naar behoren zijn gemaakt; dit is een voorwaarde voor het behalen van de cursus en deelname aan een eventuele herkansing.

Deelname aan de hoorcolleges is vereist voor het behalen van de cursus.

Het resultaat van één van de korte papers mag onvoldoende zijn zolang het gemiddelde van de twee korte papers voldoende is.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets, in de vorm van een langer paper, en op basis van een essayvraag. Het resultaat voor de herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en het voltooien van de wekelijkse opdrachten zijn voorwaardes voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

De essays met feedback zullen worden opengesteld voor inzage via Turnitin.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal bestaan uit papers en hoofdstukken, geschreven door toonaangevende (veelal hedendaagse, theoretische) filosofen, die aandachtig gelezen moeten worden voor de betreffende hoorcolleges. Het leesmateriaal zal beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.