Prospectus

nl en

Epistemology

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Epistemologie is de filosofische discipline die zich bezig houdt met kennis. Wat is kennis eigenlijk? Waarom zouden we kennis willen vergaren? Wat voor soorten kennis zijn er? Wat heeft kennis te maken met waarheid, met zekerheid, met rechtvaardiging, met rationaliteit? Is kennis überhaupt mogelijk? Is goede kennis voor iedereen en onder alle omstandigheden hetzelfde? Zitten er ook ethische kanten aan kennis? Kunnen we accepteren dat mensen het over sommige zaken nooit eens zullen worden? En hoe moeten we denken over kennis in een wereld van fake news, informatiebubbels, en al dan niet zelfverklaarde experts? Dat zijn het soort vragen waarover we in dit vak gaan nadenken.

Daarbij zullen we gebruik maken van klassieke thema’s uit de analytische kennisleer (coherentisme versus foundationalisme, internalisme versus externalisme, Gettier-problemen, het inductieprobleem, enzovoorts) maar ook van meer recente debatten over bijvoorbeeld epistemische rechtvaardigheid en epistemische diversiteit.

Leerdoelen

Doelstelling

Het doel van de cursus is om de studenten bekend te maken met zowel de klassieke thema’s uit de (analytische) kennisleer als de belangrijkste hedendaagse debatten.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de klassieke thema’s uit de (analytische) kennisleer;

  • de belangrijkste hedendaagse epistemologische debatten.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft is in staat om:

  • helder uit te leggen wat de centrale ideeën van de moderne epistemologie zijn;

  • een genuanceerd en goed onderbouwd standpunt in te nemen met betrekking tot filosofische vraagstukken over kennis.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen: 40% van het eindcijfer

  • Schriftelijk eindtentamen: 60% van het eindcijfer

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Het is niet mogelijk slechts een van beide deeltentamens te herkansen.
Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Duncan Pritchard, What Is This Thing Called Knowledge? (Welke editie wordt later bekend gemaakt; de meest recente is op het moment van schrijven de 4e editie, maar de kans is groot dat binnenkort de 5e editie uitkomt. We gebruiken de meest recente editie die ten tijde van de cursus voorhanden is.)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.