Prospectus

nl en

Ethics

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus beoogt de student elementaire kennis over de filosofische ethiek bij te brengen en wel op zo’n niveau dat de student in staat is ethische theorieën te overzien, deze te herkennen en in geldige argumenten te gebruiken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond

 • kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme;

 • kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

 • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege, 2 uur per week

 • Tutorial, 2 uur per week

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Midterm toets: digitaal tentamen bestaande uit open en gesloten vragen (40%)

 • Eindtoets, digitaal tentamen bestaande uit open en gesloten vragen (60%)

 • Praktische opdrachten bij het tutorial. Deze zijn verplicht.

 • Aanwezigheid bij het college en de tutorials is verplicht.
  De midterm toets en de eindtoets zijn digitale toetsen die op de campus worden afgenomen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen (zie hierboven).
Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en voorbereiding van de praktische opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige collegestof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.
Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials, evenals een voldoende resultaat voor de praktische opdrachten van het tutorial zijn een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Inzage in het tentamen wordt via Brightspace aangeboden.

Literatuurlijst

 • Reader Ethiek (editie 2022-2023), online te bestellen via Readeronline

De reader bevat alle te bestuderen literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.