Prospectus

nl en

Introduction Dutch History (VG)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In het hoorcollege Nederlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in het geschiedverloop vanaf 1500 op het gebied van de Nederlandse en overzeese geschiedenis;

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 3) De student kan gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met 5 essayvragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met 5 essayvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden (Amsterdam 2012).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Eerstejaars studenten melden zich tijdens de mentorbijeenkomst op de eerstejaarsdagen onder begeleiding van hun studentmentoren in MyStudyMap aan voor alle hoorcolleges van het eerste semester.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Deze twaalf hoorcolleges Nederlandse Geschiedenis moeten worden voorbereid door het bestuderen van delen uit het handboek. De te bestuderen boekdelen worden bij de aanvang van de collegereeks bekend gemaakt.