Prospectus

nl en

Tutorial General History of the Early Modern Period (AGN)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In dit onderdeel van de studie komt de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan bod. Dit betreft de niet-Nederlandse geschiedenis van de Renaissance tot het begin van de negentiende eeuw. Hoewel de nadruk zal liggen op de Europese ontwikkelingen, komt ook de wereldgeschiedenis in bredere zin aan de orde. Dit betreft vooral de geschiedenis van Azië en Afrika in deze periode. In het werkcollege zal de nadruk liggen op de bestudering van het handboek en het leren stellen en beantwoorden van vragen.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop van de Nieuwe Tijd;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

N.B. Toetsing van de in dit college beoogde leerdoelen vindt ook plaats in de bij het hoorcollege AGN behorende deeltoetsen.

De student kan:

 • een probleemgestuurd referaat houden;

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

 • Opdrachten: 60% (3 opdrachten, 20% per opdracht)

 • Presentatie: 20%

 • Participatie 1e blok: 10%

 • Participatie 2e blok: 10%

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges OG en NG in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Literatuurlijst

Zie literatuur Hoorcollege Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Dit college sluit nauw aan bij het hoorcollege AGN.